Aktualności

Do 29 kwietnia można składać wnioski o wsparcie w sektorze przetwórstwa i obrotu produktami rolnymi

Od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc w ramach tego poddziałania jest skierowana do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielnej na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wynosi:

10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;

15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. Ważne jest także, że ARiMR może dofinansować 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest zawarcie przez przetwórcę co najmniej trzyletnich umów z producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów ich związkami czy zrzeszeniami lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, na dostawę minimum połowy surowca do produkcji lub sprzedaży hurtowej.    

 

Sektory objęte wsparciem:

10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu - w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. poz. 630) lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w tym rozporządzeniu

10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu - w zakresie uboju nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej

10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię

10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj

10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu

10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia

11.02.Z Produkcja win gronowych

11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych

13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej

20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia

46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku, szyszek chmielu lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych

Przetwórstwo roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

 

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581, z 2016 r. poz. 1191 i 1750 oraz z 2017 r. poz. 475 i 1245).

Treść rozporządzenia dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

am

Źródło: ARiMR

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure