Aktualności

Platforma Żywnościowa

We wtorek, 29 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację trzech zadań w ramach projektu Platforma Żywnościowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a konsorcjum w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Towarowa Giełda Energii SA oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA

Fot. KOWR

W wydarzeniu uczestniczyli: Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Dietel i Izabela Olszewska, Prezes i Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, prof. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Piotr Serafin i Michał Wiśniewski, Dyrektor Generalny i Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zadania konsorcjum

Do zadań zapisanych w umowie należą: opracowanie studium wykonalności projektu, opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu oraz pilotaż proponowanego rozwiązania Platformy Żywnościowej.

Projekt Platforma Żywnościowa jest nowatorskim rozwiązaniem na rynku polskim, a jego głównym celem jest utworzenie platformy handlu (giełdy), która umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie – kontraktów terminowych.

Koncepcja Platformy Żywnościowej

Koncepcja utworzenia Platformy Żywnościowej jest odpowiedzią na sytuację na rynku rolnym i postulaty przedstawicieli branży rolno-spożywczej. Została przygotowana po konsultacjach z organizacjami branżowymi, w tym zrzeszającymi podmioty działające na rynku zbóż. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 r., natomiast termin jego zakończenia został ustalony na 31 sierpnia 2020 r.

– Działania związane z Platformą Żywnościową rozszerzają możliwość sprzedaży bezpośredniej, tego co gospodarstwa są w stanie wyprodukować. Projekt ma umożliwiać kojarzenie ofert dostawców z tymi, którzy na rynku poszukują wystandaryzowanych produktów rolnych – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski. – Mam nadzieję, że efekt będzie korzystny dla polskiego rolnictwa, dla polskich rolników, dla pozycji Polski na rynku międzynarodowym oraz dla zwiększającej się produkcji żywności. Takimi działaniami możemy wzmacniać pozycję Polski na światowym rynku – dodał.

O skutecznej realizacji przedsięwzięcia zapewniał Marek Dietl, prezes GPW. – Mamy 200 lat doświadczenia w handlu produktami rolnymi. Jako giełda wnosimy to, w czym jesteśmy najlepsi: stworzenie mechanizmu umożliwiającego ukształtowanie giełdy rynkowej.

Dyrektor Generalny KOWR Piotr Serafin podkreślił, że dzięki Platformie Żywnościowej będą realizowane postulaty rolników i organizacji rolniczych. – Projekt ten pozwoli rolnikom odnaleźć się na rynku globalnym – dodał.

Platforma Żywnościowa jest przedsięwzięciem ujętym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), realizowanym w  ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) GOSPOSTRATEG.

Utworzenie Platformy Żywnościowej przyczyni się do koncentracji podaży krajowych towarów rolno-spożywczych. Pozwoli to na tworzenie dużych jednorodnych partii oraz na ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, w tym zmniejszenie ryzyka cenowego, dzięki wystandaryzowanym umowom i produktom.

Maciej Kania
Źródło: KOWR
Fot. KOWR

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure