Aktualności

30 Czerwiec 2017

Wsparcie dla małych

Trzeci kwartał 2017 roku to czas, w którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi nabór na operacje typu „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.

Kto może?

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi – osobie fizycznej, który spełnia niżej przedstawione warunki:
– jest wpisany do ewidencji producentów;
– jest pełnoletni;
– uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
– przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez co najmniej 5 lat:
– nie będzie prowadził działalności rolniczej co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
– po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...). mk

 

Miejsce składania

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. 

 

 

Wniosek można również wysłać listem poleconym. 

Zobacz także więcej artykułów z tej kategorii

Facebook