Aktualności

Zrobisz więcej

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian.

Od tego roku z oferty funduszy skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów:

Pierwszą [A] stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać, została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.

Nowością jest druga [B] grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej.

 Zakres wsparcia

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1) zakupu (wraz z instalacją):
a) maszyn lub urządzeń do:
– magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
– przetwarzania produktów rolnych,
– magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
– przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;
2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych), b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
d) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku, służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;
3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
– kosztorysów,
– projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
– przygotowania biznesplanu,
– sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Koszty budowlane będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji, polegającej na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

Produkty rolne przetwarzane i zbywane w ramach rolniczego handlu detalicznego:

Lp.

Kategoria/produkt rolny

1

produkty pochodzenia niezwierzęcego

2

przetwory z owoców: soki owocowe, dżemy, owoce suszone, inne

3

przetwory z warzyw: kiszonki warzywne, marynaty warzywne, soki warzywne, inne

4

przetwory z owoców i warzyw, w tym soki

5

przetwory z warzyw i grzybów

6

przetwory z orzechów

7

przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby, inne

8

koncentraty spożywcze: koncentraty warzywne, syropy owocowe, inne

9

oleje

10

mleko surowe, albo mleko surowe i siara

11

surowa śmietana

12

jaja od drobiu

13

jaja od ptaków bezgrzebieniowych

14

produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele

15

świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne, lub mięso mielone

16

świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne, lub mięso mielone

17

świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne, lub mięso mielone

18

produkty mięsne

19

produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie

20

produkty jajeczne

Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc (nie dotyczy podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach rolniczego handlu detalicznego):

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

sektory objęte wsparciem (wg rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach podziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

10.11.Z

przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu –w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (DzU nr 98, poz. 630) lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w tym rozporządzeniu

10.12.Z

przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (DzU nr 98, poz. 630)

10.13.Z

produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.31.Z

przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z

produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z

pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.41.Z

produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.51.Z

przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.61.Z

wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z

wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię

10.89.Z

produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj

10.89.Z

produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu

10.91.Z

produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

10.92.Z

produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

11.01.Z

destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia

11.02 Z

produkcja win gronowych

11.03.Z

produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych

13.10.D

produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej

20.14.Z

produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia

52.10.B

magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych

 –

przetwórstwo roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Kryteria wyboru premiować będą:
– innowacyjność operacji (5 pkt),
– wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt),
– inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),
– uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt),
– jeżeli operacja dotyczy działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych, w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załącznikach do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 grudnia 2016 r. (5 pkt) – podmioty określone w punkcie [B],
– prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt) – podmioty określone w punkcie [A],
– operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt).

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł w przypadku podmiotów wymienionych w punkcie [A] oraz 100 000 zł w przypadku podmiotów określonych w punkcie [B].

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 000 zł.

macka

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody