Bazar i hurt

Nowe wymagania w zakresie jakości handlowej ziemniaków

8 lutego weszło w życie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków.

Fot. Kania

Ustawodawca zmienił rozporządzenie z 29 października 2003 r. i wprowadził następujące zapisy:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) ziemniaków zebranych na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się, przeznaczonych do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu, zwanych dalej "ziemniakami wczesnymi (ziemniakami młodymi)"

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) i ziemniaków jadalnych przeznaczonych do przetwórstwa spożywczego.

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

§ 2a. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) zebranych lub dopuszczonych do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Republice Turcji lub zebranych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, o ile zostały oznakowane w sposób, który zapewnia, że konsument nie jest wprowadzany w błąd.

4) w załączniku do rozporządzenia:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) i ziemniaków jadalnych,

b) w tabeli wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie:

Lp.

Wymagania jakościowe

Ziemniaki wczesne (ziemniaki młode) Ziemniaki jadalne

c) w objaśnieniach:

– w odnośniku nr 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) w przypadku ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) – na powierzchni większej niż 1/8 bulwy, którą można usunąć przy zwykłym obieraniu,

– w odnośniku nr 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

a) w przypadku ziemniaków wczesnych (ziemniaków młodych) – na głębokość większą niż 3,5 mm lub bulwy z płytszymi uszkodzeniami występującymi na powierzchni większej niż 1/5 bulwy.

Maciej Kania

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure