Ważne informacje

Uprawa owoców miękkich

Zbiory owoców jagodowych

W przedwynikowym szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 r., opublikowanym przez GUS pod koniec września, potwierdzono informacje z wcześniejszych przewidywań odnośnie do zbiorów owoców jagodowych. Produkcję tych owoców oceniono, podobnie jak we wstępnym szacunku, na ok. 0,5 mln t, tj. o ok. 15% mniej niż w 2016 r. 

Straty przymrozkowe na plantacjach jagodowych były nieco mniejsze niż w przypadku drzew owocowych, choć również znaczące. Uszkodzenia spowodowane przez wiosenne przymrozki przyczyniły się do znacznego obniżenia plonowania malin (szczególnie odmian jesiennych) oraz porzeczek czarnych (zwłaszcza odmian wczesnych). Skutkiem przymrozków był także zmniejszony zbiór wczesnych truskawek. Łączna produkcja owoców tego gatunku (z uwzględnieniem zbioru truskawek jesiennych) została oceniona na ok. 177 tys. t, tj. o ok. 10% mniej od produkcji uzyskanej w roku 2016. Zbiory malin szacuje się obecnie, podobnie jak w pierwszym szacunku, na poziomie około 20% niższym od ubiegłorocznego, tj. w wysokości ponad 100 tys. t. Plantacje malin jesiennych, które najbardziej ucierpiały od przymrozków, nie nadrobiły do tej pory strat w owocowaniu, niemniej jednak zbiory jeszcze trwają i przy sprzyjających warunkach dla odmian późniejszych, możliwe jest osiągnięcie produkcji nieco wyższej od obecnie przewidywanej. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oceniono na ok. 130 tys. t (w tym porzeczek czarnych na ok. 100 tys. t), tj. o ponad 20% mniej od zbiorów z 2016 roku. Zbiory agrestu oszacowane zostały także na poziomie o ok. 20% niższym od ubiegłorocznego, tj. na niespełna 10 tys. t, lecz w przypadku tego gatunku owoców obniżenie produkcji wynikało nie tylko ze słabszego plonowania, lecz także z powodu ograniczenia areału uprawy. Produkcja agrestu z roku na rok traci na znaczeniu. Zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych w sadach oraz plantacji jagodowych zostały ocenione na ok. 75 tys. t, tj. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, przy czym produkcja borówki wysokiej (pomimo skrócenia okresu zbiorów na niektórych plantacjach) oszacowana została wyżej niż w roku 2016.

Nadal obserwuje się systematyczny wzrost powierzchni uprawy borówki. W ostatnich latach 6 odnotowuje się także nasadzenia nowych gatunków krzewów owocowych, między innymi jagody kamczackiej.

am

Źródło: GUS

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure