Grunt to wiedza

Jak pobrać próbę glebową?

Właściwe pobranie próby glebowej gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników. Do największych zaniedbań dochodzi po stronie próbobiorcy, a nie laboratorium. Przeczytaj i uniknij błędów.

 1. Przed przystąpieniem do pobierania prób powinno się wykonać szkic pól gospodarstwa, na którym należy zaznaczyć zasięg powierzchni uprawianych roślin.
 2. Próby pobieramy po zbiorach lub przed rozpoczęciem upraw wiosną, czyli przed nawożeniem mineralnym i organicznym, wapnowaniem i nawadnianiem. Należy unikać pobierania prób w okresie nadmiernej suszy lub nadmiernej wilgotności gleby.
 3. Badany obszar powierzchni uprawnych dzielimy na działki/kwatery o mniej więcej równej wielkości (maksymalnie 4 ha) jednolite pod względem uprawianego gatunku rośliny, ukształtowania terenu, zabiegów uprawowych, oraz rodzaju gleby.
 4. Próbę mieszaną pobieramy z wydzielonego obszaru – pojedynczej kwatery.
 5. Im większa zmienność właściwości gleby, tym mniejszy obszar pobierania próby mieszanej.
 6. Aby pobrać jedną próbę mieszaną, próbki pojedyncze pobieramy z 15-20 miejsc równomiernie rozmieszczonych na całej powierzchni wydzielonej działki (kwatery).
 7. Przy pobieraniu próbek gleb ornych badamy jedynie warstwę orną z głębokości do 20 cm oraz między 5 a 20 cm na łąkach i pastwiskach (po uprzednim usunięciu 5 cm warstwy darni).
 8. Prób pojedynczych nie pobiera się z miejsc po kopcach, stogach, pryzmach kiszonki i obornika, drogach, pasach brzeżnych (do 5 m) oraz z miejsc o nadmiernie słabym lub wybujałym wzroście. Na zboczach próbki glebowe pobiera się osobno z podnóża wzniesienia, jego skłonu i szczytu.
 9. Do pobierania służy laska Egnera (możesz ją wypożyczyć z najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej), szpadel lub łopatka ogrodnicza. Pionowo ustawioną laskę glebową wciskamy w glebę do oporu, wykonujemy pełny obrót i wyciągamy. Przy szpadlu lub łopatce ogrodniczej wykopujemy mikroodkrywkę na głębokość do 20-25 cm i wycinamy plaster ziemi grubości 2-3 cm. Pobrane próbki glebowe (15-20) wsypujemy do pojemnika (np.wiaderka) mieszając dokładnie całą zawartość tak, aby stanowiła próbkę reprezentatywną dla danej działki (kwatery).
 10. Próby średnie mieszane (0,5-1 kg gleby) tworzymy mieszając 15-20 prób pojedynczych pobranych na obszarze poszczególnych kwater.
 11. Po wymieszaniu - wsypujemy glebę (0,5-1 kg) do 15 załączonych do pakietu woreczków dbając, aby ilość gleby w każdym z nich nie przekroczyła poziomu linii zaznaczonej na woreczku. Na każdym wypełnionym woreczku znajduje się miejsce na uzupełnienie Twoich danych oraz oznaczenie miejsca pobrania próby mieszanej (kwatery). Należy zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń na woreczku z jej odpowiednikiem na szkicu pola.
 12. W ramach Programu do wskazanej Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej przekazujemy 10 prób mieszanych (pozostałe 5 szt. woreczków stanowią pakiet rezerwowy). Przekazując próbki do OSChR należy dołączyć upoważnienie do odbioru wyników przez reprezentanta Grupy Azoty.
 13. Jeżeli nie mamy możliwości dostarczenia do pracowni chemicznej świeżej próby bezpośrednio pobranej z pola, suszymy ją w temperaturze pokojowej w pomieszczeniu niezanieczyszczonym pyłami.

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure