Ważne informacje

Ochrona roślin

Pozytywna rekomendacja projektu FITOEXPORT

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił wyniki I konkursu na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Wśród pozytywnie zaopiniowanych do dofinansowania, znalazł się projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” (akronim FITOEXPORT),  przygotowany przez konsorcjum złożone z GIORIN, jako lidera oraz czterech partnerów: Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Lotnictwa, IHAR-PIB, IOR-PIB.

Nadrzędnym celem projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców oraz usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Zdaniem Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Andrzeja Chodkowskiego, inicjatora Projektu, urzędowa kontrola żywności jest jednym z najważniejszych czynników determinujących możliwości zbytu polskich towarów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych. Sprawność i efektywność działania PIORiN, jako organu realizującego nadzór nad zdrowiem roślin na terenie kraju oraz certyfikację eksportową towarów roślinnych, ma istotny wpływ na wzrost wskaźników gospodarczych, osiąganych w sektorach rolnictwa i przemysłu spożywczego.

Projekt przewiduje wprowadzenie w Inspekcji mechanizmów sprzyjających tworzeniu i adaptowaniu innowacyjnych rozwiązań. Planowane jest też opracowanie i przygotowanie do wdrożenia najbardziej niezbędnych, nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią PIORiN skokową zmianę jakościową w zakresie działań kontrolnych i osiągnięcie poziomu wiodących na świecie służb kontrolnych. Do rozwiązań tych należy:

 

 

wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych na potrzeby nadzoru nad produkcją rolniczą;

zastosowanie molekularnego testu do jednoczesnego wykrywania wirusów ziemniaka Y, LR, M, S, X, A oraz wiroida wrzecionowatości bulw (PSTVd), bezpośrednio w bulwach ziemniaka;

opracowanie multipleksowego testu qPCR pozwalającego na jednoczesne wykrycie w badanym materiale siewnym wielu modyfikacji genetycznych;

zastosowanie innowacyjnego podejścia (tj. analizy chemometrycznej) do badań jakości środków ochrony roślin, minimalizującego ryzyko stosowania sfałszowanych pestycydów.

 

 

 

Projekt ma się przełożyć na mechanizm zwiększenia aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw oraz rozwój gospodarczy terenów wiejskich. Wypracowane rozwiązania, takie jak strategia innowacyjności, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz wyniki bieżącej współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi zostaną wdrożone do działalności PIORiN, tak aby osiągnąć jak najlepszy efekt, w postaci wzrostu konkurencyjności polskich produktów rolnych pochodzenia roślinnego poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców. Dodatkowym, bardzo istotnym rezultatem projektu ma być zacieśnienie współpracy Inspekcji z jednostkami badawczo rozwojowymi, działającymi nie tylko w obszarze rolnictwa.

 

am

Źródło: PIORiN

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure