Ważne informacje

Ochrona roślin

Zero tolerancji

Główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski oraz dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki Joanna Tumińska wzięli udział w konferencji „Zero tolerancji – brak przekroczonych norm pozostałości środków ochrony roślin szansą dla polskich jabłek”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Unia Owocowa” w Grójcu.

Podczas konferencji omówiono bieżącą sytuację w zakresie pozostałości środków ochrony roślin oraz poinformowano, jak produkować owoce, aby sprostać coraz większym oczekiwaniom rynku i coraz większej konkurencji.  Podkreślono, że w obliczu coraz większych wymagań konsumentów tylko bezpieczna żywność wysokiej jakości, bez przekroczeń norm pozostałości ś.o.r. ma szansę być konkurencyjna na rynku, a każdy pojedynczy przypadek odstępstwa od tych norm może wpłynąć na zburzenie dobrego wizerunku zdrowej żywności, dlatego należy podjąć wspólne działania, aby wspierać produkcję spełniającą normy bezpieczeństwa.

Priorytetem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest zwiększanie potencjału polskiego rolnictwa i dalsze rozwijanie eksportu towarów rolnych. Inspekcja, jako organ do którego kompetencji należy zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin, czuwa nad przestrzeganiem norm prawnych, określających warunki bezpiecznego stosowania ś.o.r.

Podstawowa zasada właściwego stosowania ś.o.r. to używanie do ochrony wyłącznie preparatów dopuszczonych do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z instrukcją i zaleceniami określonymi w etykiecie środka.

Prowadzone przez PIORiN badania laboratoryjne pod kątem pozostałości ś.o.r. wykazują, że około 98% kontrolowanych produktów rolnych spełnia normy określone rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (…).

W odniesieniu do każdego odstępstwa od norm bezpieczeństwa, PIORiN stosuje przewidziane prawem sankcje karne.  Każdy przypadek niezgodności jest również zgłaszany w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach RASFF, który to system zapewnia przepływ informacji umożliwiającej szybkie reagowanie w przypadku wykrycia zagrożeń dla zdrowia publicznego w łańcuchu żywnościowym.

am

Źródło: PIORiN

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure