Technika

Odnawialne źródła energii szansą dla gospodarstw? cz. 1.

Odnawialne źródła energii zaczynają wkraczać w nasze życie. Społeczna świadomość takich rozwiązań rośnie z dnia na dzień. W jaki sposób możemy je wykorzystać w naszych gospodarstwach i z jakimi wymogami to się wiąże? Zaczynamy cykl artykułów na ten temat.

Fot. pixabay

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi na terenie całej Polski cykl szkoleń związanych z odnawialnymi źródłami energii. Szkolenia skierowane są do rolników, mieszkańców wsi, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. Czy warto zainteresować się tematyką OZE?

Jakie są uwarunkowania pozyskania energii?

Możemy je podzielić na cztery podstawowe grupy:

 • techniczne i technologiczne – dają możliwość wytwarzania energii z dostępnych zasobów oraz jej efektywnego wykorzystania,
 • środowiskowe – zmniejszają negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne,
 • ekonomiczne – cenowa dostępność różnego rodzaju rozwiązań oraz ich opłacalność,
 • społeczne – rosnąca świadomość nowych możliwości, obawy przed nieznanym i zmianami, czynniki demograficzne i preferencje.
Zarządzanie energią

Podstawą zarządzania energią w gospodarstwa, przedsiębiorstwach są pomiary zużycia energii.

Do ich wykonania można wykorzystać liczniki energii (elektroniczne i inteligentne), monitory zużycia energii. W zakładzie energetycznym (dostawcą energii), z którego usług korzystamy możemy dokonać optymalizacji taryf, określić moc umowną i przyłączeniową, a także ustawić profil abonenta i wybrać optymalną instalację OZE.

Jakie składniki cen wykazywane na rachunkach odbiorców końcowych energii?

Opłaty ponoszone przez odbiorców końcowych energii możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą stanowią koszty energii, drugą koszty przesyłu i dystrybucji.

1. Koszty energii:

 • cena energii elektrycznej – odzwierciedla koszty jej pozyskania w zł/kWh
2. Koszty przesyłu i dystrybucji:
 • składnik zmienny stawki sieciowej – rekompensujący koszty zakupu energii elektrycznej w ilości niezbędnej do pokrycia różnicy bilansowej oraz niektóre koszty stałe w zł/kWh,
 • stawka jakościowa – związana z kosztami utrzymania odpowiednich parametrów energii elektrycznej w zł/kWh,
 • stawka opłaty przejściowej – stawka związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych, dla gospodarstw domowych jest ona uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej, a w pozostałych grupach taryfowych od wielkości mocy umownej, ustalana w zł/kW/miesiąc lub w zł/miesiąc – dla odbiorców energii elektrycznej grup taryfowych G,
 • składnik stały stawki sieciowej – rekompensujący przedsiębiorstwu energetycznemu ponoszone przez nie koszty eksploatacji sieci oraz jej odtworzenia, modernizacji i rozwoju w zł/miesiąc,
 • stawka opłaty abonamentowej – rekompensuje ponoszone koszty obsługi handlowej, tj. koszty związane z odczytem wskazań układów pomiarowo–rozliczeniowych i ich kontrolą w zł/miesiąc,
 • opłata OZE – stanowiąca składkę na pokrycie kosztów systemu wsparcia wytwórców energii elektrycznej w kogeneracji w zł/MWh,
 • opłata mocowa – stanowiąca składkę na pokrycie kosztów systemu wsparcia wytwórców na rynku mocy w zł/MWh.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure