Reklama

Cennik 2017

Cennik reklam w wersji drukowanej

Cennik ogłoszeń w wydaniu podstawowym:
Format (w mm)

1/1

210x297

3/4

150x297
210x208

2/3

135x297
210x186

1/2

104x297
210x143

1/3

73x297
210x100

1/4

57x297
210x78

Junior

119x180

1 kolor 3900 3000 2100 1900 1300 950 2100
pełen kolor 4800 3800 3400 2500 1600 1300 2900
Cennik ogłoszeń w blokach reklamowych:
Format (w mm)

1/1

190x270

3/4

135x255
180x190

2/3

118x255
180x168

1/2

88x255
180x125

1/3

57x255
180x82

1/4

42x255
180x60x
88x125

1/6

180x38
88x82
26x255

1/8

42x125
180x28
88x60

1/16

42x60
88x28

1/32

42x28

1/64

42x12

1 kolor 3200 2400 2100 1600 1000 750 550 400 200 100 100
pełen kolor 4100 3200 2800 2100 1400 1000 700 650 300 150 100
 

Dział ogłoszeń drobnych
Rabat ilościowy
2 ogłoszenia 2%
3 ogłoszenia 3%
6 ogłoszeń 6%
9 ogłoszeń 9%
12 ogłoszeń 12%
18 ogłoszeń 18%

Częstotliwość ukazywania się: miesięcznik, 12 wydań w roku. Ceny podane w złotych polskich, bez podatku VAT.

Kontakt
Małgorzata Czubek
Reklama & Media Solutions
tel. 698 368 993
m.czubek@warzywaiowoce.pl


Adres wydawcy:
Hortpress Sp. z o. o.
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
Terminarz
Wydanie Data wydania Koniec przyjmowania ogł.
Styczeń 27.12.2016 16.12.2016
Luty 30.01.2017 23.01.2017
Marzec 27.02.2017 20.02.2017
Kwiecień 27.03.2017 20.03.2017
Maj 28.04.2017 20.04.2017
Czerwiec 30.05.2017 22.05.2017
Lipiec 29.06.2017 22.06.2017
Sierpień 28.07.2017 20.07.2017
Wrzesień 29.08.2017 21.08.2017
Październik 25.09.2017 15.09.2017
Listopad 25.10.2017 17.10.2017
Grudzień 24.11.2017 16.11.2017
Dane techniczne

Nakład: średnio 8 000 egz.
Format: 210 x 297 mm
Maks. wielkość wkładek: 200 x 290 mm
Druk i oprawa: offsetowy, oprawa klejona

Materiały w postaci elektronicznej:
pliki ps i pdf - ogłoszenia całostronicowe
Otwarte prace: (In Design), z załączonymi
wszystkimi użytymi elementami oraz czcionkami.
Prosimy o załączenie pliku podglądowego jpg oraz tif.

Reklamy w postaci plików eps, tif, pdf:
300 dpi, czcionki zamienione na „krzywe”
Kolory: CMYK, Grayscale

Przesyłanie materiałów: Pliki o wielkości do
10 Mb na adres: reklama@warzywaiowoce.pl - powyżej
10 Mb prosimy o przesłanie na nasz serwer ftp. W sprawie
hasła dostępu prosimy kontaktować się z wydawnictwem.

Prace graficzne należy przygotować używając profilu
ICC, w którym TIL wynosi nie więcej niż 300%,
z wyjątkiem reklam drukowanych na okładkach, dla
których TIL nie może przekroczyć 320%.

W reklamach spadowych (dodane 5 mm spadu dookoła)
prosimy o zastosowanie znaczników cięcia, które
powinny znajdować się w odległości minimum 5 mm
od formatu netto. Prosimy również o odsunięcie od
linii cięcia o 5 mm elementów grafiki. Niedopuszczalne
jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów

Warunki zamieszczania reklam

1. Podstawą do zamieszczenia reklamy jest zlecenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Zleceniodawcy lub zlecenie przesłane elektronicznie lub ustna umowa kupiecka,
określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy. Warunki płatności oraz cen i wysokość
rabatów określa wydawca zgodnie zobowiązującym cennikiem ogłoszeń lub potwierdzeniem
przyjęcia zlecenia do realizacji.
2. Zlecenie powinno zawierać pełen adres Zleceniodawcy do wystawienia faktury VAT wraz
z NIP-em oraz w przypadku rozpoczynania współpracy dokument stanowiący podstawę prawną
działania Zleceniodawcy, np. kopie odpisu KRS, Regon itp.
3. O zmianie cennika reklam Wydawca powiadomi Zleceniodawcę 2 miesiące przed jego wprowadzeniem.
4. W przypadku zmiany cennika w trakcie trwania długoterminowego zlecenia, nowe ceny
wchodzą wżycie po upływie 2 miesięcy od daty ich wprowadzenia.
5. Wszelkie materiały tekstowe, nie będące materiałami redakcyjnymi, są traktowane jako
artykuły reklamowe i sygnowane nadtytułem „ogłoszenie” oraz nazwą i logiem firmy reklamującej
się. W przypadku ogłoszeń tekstowych materiały muszą być dostarczone w postaci
elektronicznej.
6. Zlecenia na publikację reklam muszą być składane nie później niż w terminie jaki jest opublikowany
w aktualnym cenniku ogłoszeń.
7. Wycofanie zlecenia może nastąpić w terminie nie późniejszym, niż ostateczny termin przyjmowania
zleceń podany w cenniku ogłoszeń. Wycofanie zlecenia po tym terminie upoważnia
wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy równowartością 100% uzgodnionej wartości reklamy.
8. Rezerwacja okładek tylko w przypadku uiszczenia przedpłaty w wysokości 30% wartości
zlecenia.
9. Materiały do druku powinny być dostarczone do dnia zgodnie z informacją podaną w cenniku
ogłoszeń. W razie opóźnienia nie gwarantujemy umieszczenia reklamy w wybranym miejscu
zeszytu, a wskarajnych przypadkach jej opublikowania.
10. Ostateczna data przyjmowania materiałów oraz zmian w treści reklamy mija 7 dni po terminie
przyjmowania ogłoszeń. Po przekroczeniu tego terminu ogłoszenie może zostać przesunięte
na następne wydanie.
11. W przypadku zleceń długoterminowych, w razie niedostarczenia nowych materiałów
w terminie określonym w pkt. 10, Wydawca ma prawo do zamieszczania reklamy danej do
poprzedniego numeru.
12. Wydawca ma prawo do odmowy przyjęcia materiałów nie nadających się do reprodukcji
z powodu złej jakości lub nie odpowiadających parametrom technicznym.
13. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Zleceniodawcy, należy to
wyraźnie zaznaczyć wzleceniu.
14. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo pobierania opłat za przygotowanie materiałów poligraficznych
oraz reklam na stronę www.warzywaiowoce.pl  W ramach zlecenia istnieje możliwość dokonania 3 poprawek.
15. Życzenia odnośnie umiejscowienia reklam przy określonym temacie redakcyjnym (nie dotyczy
bloków ogłoszeniowych) mogą być spełnione tylko w przypadku określonych wielkości,
terminowego zlecenia i w miarę możliwości technicznych.
16. Za ogłoszenie przyjęte po terminie przyjmowania ogłoszeń oraz za ekspresowe przygotowanie
materiałów poligraficznych pobierana będzie opłata dodatkowa do wysokości 40%
wartości ogłoszenia.
17. Formaty 1/4 strony (94x133 mm) w części redakcyjnej zeszytu łączone są ze sobą tworząc
format 1/2 strony.
18. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz ma prawo
odmówić zamieszczenia reklamy i wkładki jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności
z linią programową i charakterem publikacji Wydawcy. Dostarczone przez Zleceniodawcę
materiały nie mogą naruszać dobrych obyczajów, a ich publikacja nie może stanowić czynu
nieuczciwej konkurencji.
19. Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasadnionej i przyjętej reklamacji to ponowna
publikacja poprawnej reklamy.
20. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w procesie druku,
a wynikające z wadliwości dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów reklamowych.
21. Reklamacje dotyczące reklam przyjmowane są w terminie 7 dni od daty ukazania się reklamy,
w formie pisemnej.
22. Płatności za wykonanie zlecenia dokonywane są w formie przelewów na konto Banku
Pekao S.A. 93 1240 6609 1111 0000 4934 1504.
23. W przypadku firm polskich faktury wystawiane są po ukazaniu się ogłoszenia a płatność
musi nastąpić do 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku firm zagranicznych obowiązuje
100% przedpłata przed ukazaniem się ogłoszenia.
24. W wypadku opóźnienia płatności Zleceniodawca zostaje obciążony odsetkami 0,082 % za
każdy dzień zwłoki. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania druku reklam po nieopłaconych
trzech rachunkach. Wznowienie reklam po uregulowaniu zaległości, nowe reklamy na
zasadach przedpłaty.
25. Prosimy o przesłanie wzoru kolorystycznego - proof (umożliwi to kontrolę zgodności kolorystycznej
druku i jego ewentualną reklamację).
26. Dopuszczalna tolerancja odchylenia barw w druku offsetowym wynosi 95% zgodności.
27. W przypadku przedterminowego zerwania umowy naliczane będą kary pieniężne od wysokości
niesłusznie naliczonego rabatu.
28. Zamówienie reklamy oznacza akceptację powyższych warunków sprzedaży.
29. W sprawach spornych nie ujętych w powyższych zasadach obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Cennik reklam w serwisie internetowym

Cennik reklam w serwisie internetowym

Dane techniczne w serwisie internetowym
Warunki zamieszczenia reklam w serwisie internetowym
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania reklam w wydawnictwach i na portalach Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000101146, NIP 778 01 64 903, REGON: 630175513 (Wydawca).
 2. Podstawą do zamieszczenia reklamy jest zlecenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniodawcy lub zlecenie przesłane elektronicznie lub ustna umowa kupiecka, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy, miejsce realizacji (nazwa portalu, wybrany pakiet) oraz model płatności. Dozwolone są również ustalenia e-mail zawierające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy oraz model płatności. Warunki płatności oraz cen i wysokość rabatów określa Wydawca zgodnie z obowiązującym cennikiem ogłoszeń lub potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji. Klient ma do wyboru trzy modele płatności – Abonament miesięczny – reklamy w rotacji, CPM – za każde 1.000 odsłon oraz FF – za zlecony czas emisji reklamy (dzień, tydzień itp.) w wybranym miejscu na wyłączność.
 3. Zlecenie powinno zawierać pełen adres Zleceniodawcy do wystawienia faktury Vat wraz z NIP-em oraz w przypadku rozpoczynania współpracy dokument stanowiący podstawę prawną działania Zleceniodawcy, np. kopie odpisu KRS, Regon itp.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i oferty.
 5. W przypadku zmiany cennika w trakcie trwania długo terminowego zlecenia, nowe ceny wchodzą w życie wraz z nowymi zleceniami jednak nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty ich wprowadzenia.
 6. Wszelkie materiały tekstowe (publikacje specjalne), nie będące materiałami redakcyjnymi, są traktowane jako artykuły reklamowe i sygnowane nad tytułem „REKLAMA” oraz nazwą i logiem firmy reklamującej się. W przypadku ogłoszeń tekstowych materiały muszą być dostarczone w postaci elektronicznej minimum 10 dni roboczych przed ich publikacją. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia materiałów do emisji – jak w pkt. 11 i 16.
 7. W przypadku kampanii reklamowej obejmującej publikację tekstów, infografik, zdjęć lub filmów, obowiązkiem Zleceniodawcy jest dołączyć do zamówienia oświadczenie, że posiada prawa autorskie do tych materiałów. W razie ich braku Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnej szkody, którą Wydawca może ponieść, dokonując ich publikacji.
 8. Zlecenia na publikację reklam muszą być składane nie później niż w terminie jaki jest opublikowany w aktualnym cenniku ogłoszeń.
 9. Wycofanie zlecenia może nastąpić w terminie nie późniejszym, niż ostateczny termin przyjmowania zleceń podany w cenniku ogłoszeń. Wycofanie zlecenia po tym terminie upoważnia Wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy równowartością 100% uzgodnionej wartości reklamy.
 10. Materiały do emisji powinny być dostarczone w terminie zgodnym z informacją podaną w cenniku ogłoszeń. W razie opóźnienia Wydawca nie gwarantuje umieszczenia reklamy w wybranym miejscu portalu, a w skrajnych przypadkach jej wyemitowania. Każda reklama powinna być przygotowana w trzech formatach dostosowanych do wszystkich nośników – PC, Tablet, Mobile.
 11. W przypadku zleceń długoterminowych, w razie niedostarczenia nowych materiałów w terminie określonym w cenniku, Wydawca ma prawo do zamieszczania ostatniej emitowanej reklamy.
 12. Wydawca ma prawo do odmowy przyjęcia materiałów nie nadających się do reprodukcji z powodu złej jakości, nieodpowiadających parametrom technicznym lub reklam niedostosowanych do wszystkich trzech nośników (PC, Mobile, Tablet).
 13. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Zleceniodawcy, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu.
 14. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za przygotowanie projektów autorskich reklam na portale rolnicze www.topagrar.pl, www.tygodnik-rolniczy.pl, www.warzywaiowoce.pl, www.sadnowoczesny.pl . W ramach zlecenia istnieje możliwość dokonania 3 poprawek.
 15. Prawa autorskie do projektów reklam wykonanych przez grafika pracującego dla Wydawcy należą do Wydawcy Kopiowanie, zmienianie, publikowanie, drukowanie, udostępnianie bez zgody Wydawcy zabronione. Przeniesienie praw autorskich jest odpłatne i wymaga wyraźnego postanowienia w umowie, która musi zostać podpisana przez Klienta oraz osoby upoważnione do reprezentacji Wydawcy. Niezachowanie formy pisemnej powoduje nieskuteczność przeniesienia. Prawa przechodzą na Klienta/Nabywcę tylko na tych polach eksploatacji, które są w umowie wyraźnie wymienione.
 16. Za ogłoszenie przyjęte po terminie przyjmowania ogłoszeń oraz za ekspresowe przygotowanie projektu reklamy pobierana będzie opłata dodatkowa do wysokości 40% wartości ogłoszenia.
 17. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z linią programową i charakterem publikacji Wydawcy. Dostarczone przez Zleceniodawcę materiały nie mogą naruszać dobrych obyczajów, a ich publikacja nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 18. Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasadnionej i przyjętej reklamacji to ponowna publikacja poprawnej reklamy.
 19. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy podczas wyświetlania reklamy lub zliczania statystyk, które wynikną z wadliwości dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów reklamowych oraz dołączonych do nich kodów i cligTag, czy też innych przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.
 20. Reklamacje dotyczące reklam przyjmowane są w terminie 7 dni roboczych od daty ukazania się reklamy, w formie pisemnej.
 21. Wydawca zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia reklamacji w przypadkach, gdy:
  - materiały reklamowe zostały dostarczone po terminie,
  - Klient nie dotrzymał terminu zgłoszenia reklamacji,
  - Klient nie zachował formy pisemnej,
  - przyczyna reklamacji nie leży po stronie Wydawcy.
 22. Płatności za wykonanie zlecenia dokonywane są w formie przelewów na konto Wydawcy w Banku Pekao S.A. 93 1240 6609 1111 0000 4934 1504.
 23. W przypadku firm polskich faktury wystawiane są po ukazaniu się ogłoszenia a płatność musi nastąpić do 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku firm zagranicznych obowiązuje 100% przedpłata przed ukazaniem się ogłoszenia.
 24. W wypadku opóźnienia lub zwłoki w płatności Zleceniodawca zostaje obciążony odsetkami 0,082 % za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania druku reklam po nieopłaconych trzech rachunkach. Wznowienie reklam nastąpi po uregulowaniu zaległości, nowe reklamy na zasadach przedpłaty.
 25. W przypadku przedterminowego zerwania umowy naliczane będą kary pieniężne od wysokości niesłusznie naliczonego rabatu.
 26. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2016 roku do odwołania lub wydania nowego.
 27. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania. Nieważność jednego zapisu nie powoduje nieważności całego regulaminu.
 28. Zamówienie reklamy oznacza akceptację powyższych warunków sprzedaży.
 29. W sprawach spornych nie ujętych w powyższych zasadach obowiązują prze pisy Kodeksu Cywilnego.
Pliki do pobrania PDF

Facebook