Zawieszenie działalności a emerytura

Zawieszenie działalności a emerytura

Teściowie prowadzą gospodarstwo rolne 30-hektarowe. Mój teść w czerwcu 2018 r. ukończył 65 lat i otrzymał z KRUS emeryturę rolniczą. KRUS wypłaca mu ją w pełnej wysokości, bo teściowa podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu nadal z mocy ustawy. Teściowa ma 58 lat i podlega ubezpieczeniu wyłącznie rolniczemu ponad 25 lat. W grudniu 2018 r. teściowa ciężko zachorowała (złośliwy guz mózgu) i wystąpiła z wnioskiem do KRUS o rentę rolniczą. Czy KRUS zawiesi teściowi część emerytury, gdy teściowa otrzyma rentę? Czy muszą przekazać gospodarstwo, aby mieć całe świadczenia? Czy teściowej KRUS, gdy osiągnie wiek emerytalny zamieni rentę na emeryturę?

Zgodnie z przepisami ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2017 r., poz. 2336 ze zm.), jeżeli został złożony wniosek o rentę rolniczą, obowiązek ubezpieczenia ustaje od dnia następującego po dniu, w którym wydana została decyzja o przyznaniu świadczenia. Pani teść pobiera emeryturę ustawową wypłacaną przez KRUS w pełnej wysokości, bo prowadzi działalność rolniczą z teściową, która podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (obowiązkowo). Ponieważ pani teściowa złożyła wniosek o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, to w przypadku wydania przez KRUS decyzji przyznającej jej rentę zostanie wyłączona z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Tym samym organ rentowy KRUS z uwagi, że teściowie nie zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej, zawiesi im części uzupełniające świadczeń (będą wypłacane części składkowe świadczeń kwartalnie). Aby pobierać je w pełnej wysokości, muszą zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej poprzez przekazanie gospodarstwa rolnego aktem notarialnym albo wydzierżawienie pani mężowi (a ich synowi) gospodarstwa rolnego w trybie określonym w ustawie. Nadmienia się, że z chwilą osiągnięcia przez teściową wieku emerytalnego 60 lat KRUS przyzna teściowej z urzędu emeryturę rolniczą (teściowa ma 25 lat ubezpieczenia rolniczego) w wysokości nie niższej od przyznanej renty.

Maciej Kania
źródło: na pytania odpowiada Ewa Jaworska-Spicak – ekspertka KRUS

Komentarze

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

Maj 2020

KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

8°C/11°C