Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WIOM WARZYWA I OWOCE MIĘKKIE 

Drogi Kliencie,
dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresami internetowymi http://www.warzywaiowoce.pl/ (dalej jako: „WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”, ”Serwis”, „Serwis Internetowy”).

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie jest portalem nowoczesnego rolnictwa. Serwis Internetowy zawiera informacje o aktualnościach z rynku rolnego.  Serwis Internetowy skierowany jest do rolników i hodowców. Za pomocą Serwisu Internetowego możliwe jest między innymi dodawanie ogłoszeń, zamówienie prenumeraty oraz przeglądanie aktualności z rynku rolnego i hodowlanego.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z WiOM Warzywa i Owoce Miękkie, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.
Zespół WiOM Warzywa i Owoce Miękkie


1.    O NAS
1.    Właścicielem WiOM Warzywa i Owoce Miękkie jest Hortpress Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028152; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 815 000 zł.; NIP: 526-000-23-46; REGON: 002003965 oraz adres poczty elektronicznej: czytelnik@warzywaiowoce.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
2.    DEFINICJE
1.    Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.
c.    FORUM – Usługa Elektroniczna, forum internetowe dostępne w Serwisie Internetowym umożliwiające korzystającym z niego Usługobiorcom prowadzenie dyskusji, wymianę poglądów i opinii oraz wzajemną pomoc związaną z tematyką Serwisu Internetowego oraz Produktów.
d.    KLIENT – Usługobiorca będący osobą fizyczną korzystający z WiOM Warzywa i Owoce Miękkie na warunkach i w zakresie określonym w Regulaminie.
e.    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
f.    KONTO – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy; w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o zamieszczonych przez niego danych w Serwisie Internetowym.
g.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Ogłoszeniach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
h.    PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
i.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
j.    SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, WiOM Warzywa i Owoce Miękkie - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi http://warzywaiowoce.pl/oraz http://www.warzywaiowoce.pl/.
k.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
l.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w WiOM Warzywa i Owoce Miękkie.
m.    USŁUGODAWCA - Hortpress Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028152; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 815 000 zł.; NIP: 526-000-23-46; REGON: 002003965 oraz adres poczty elektronicznej: czytelnik@warzywaiowoce.pl
n.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
3.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WiOM Warzywa i Owoce Miękkie
1.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyraźnie jedynie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
2.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z WiOM Warzywa i Owoce Miękkie w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smarfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
4.    Dokładny opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania, w tym funkcjonalności i zasad odpłatności w Serwisie Internetowym dostępny jest na stronach Serwisu Internetowego.
5.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania

4.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
1.    W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Newsletter, Forum oraz Rynki Rolne. Korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie jest nieodpłatne i następuje na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2.    Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny zakończenia korzystania z Usługi Elektronicznej poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czytelnik@warzywaiowoce.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.
3.    Poza Usługami Elektronicznymi w Serwisie Internetowym dostępne są także produkty i usługi, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu oraz inne funkcjonalności Serwisu, takie jak: Aktualności, Wydarzenia, Tablica Ogłoszeń, Filmy i Galeria. Funkcjonalności wskazane w zdaniu poprzednim są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy, są nieodpłatne i nie wymagają posiadania Konta, a do korzystania z nich wystarczy przejście do odpowiedniej zakładki Serwisu. Skorzystanie z produktów i usług, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu jest odpłatne na zasadach wskazanych na stronach Serwisu Internetowego i może wymagać posiadania Konta w Serwisie.
4.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
5.    KONTO
1.    Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Załóż konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2.    Posiadanie Konta może być konieczne do korzystane z innych Usług Elektronicznych i funkcjonalności Serwisu oraz do zakupu produktów i usług, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu, o czym Usługobiorca jest każdorazowo informowany na stronie Serwisu. 
6.    FORUM
1.    Przeglądanie Forum możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki w Serwisie Internetowym oznaczonej jako Forum i nie wymaga posiadania Konta w Serwisie. Dodanie wpisu lub odpowiedzi na Forum wymaga uprzedniego zalogowania się na Konto w Serwisie, a następnie wypełnienia formularza odpowiedzi w danym wątku Forum.
2.    Wypowiedzi zamieszczane na Forum przez Usługobiorcę powinny być związane z tematyką Serwisu i danego wątku na Forum oraz powinny być publikowane w odpowiednim dziale dla danej kategorii wątków albo postów. Wypowiedzi powinny odnosić się do komentowanej treści i powinny wnosić wartość dodaną do prowadzonej dyskusji.
7.    NEWSLETTER
1.    Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera,  (2) wybraniu rodzaju Newslettera (ekonomiczny/uprawowy), (3) kliknięciu pola „Wyślij”, (4) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
2.    Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czytelnik@warzywaiowoce.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

8.    RYNKI ROLNE
1.    Przeglądanie informacji dostępnych w ramach Usługi Elektronicznej – Rynki Rolne możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki w Serwisie Internetowym oznaczonej jako Rynki rolne i nie wymaga posiadania Konta w Serwisie. W ramach tej Usługi Elektronicznej Usługobiorca ma możliwość dodawania i modyfikowania informacji dostępnych w jej ramach (ceny i skupy) oraz skorzystania z powiadomienia o zmianie ceny – skorzystanie z obu tych funkcjonalności wymaga posiadania Konta w Serwisie.
2.    Modyfikacja informacji o cenie wymaga wybrania danej ceny spośród dostępnych i wypełnienia odpowiedniego formularza wskazanego na stronie Serwisu. Zmieniona informacja jest widoczna w Serwisie po jej akceptacji przez Usługodawcę.
3.    Dodanie informacji o skupie wymaga wybrania odpowiedniej kategorii notowań i wypełnienia odpowiedniego formularza wskazanego na stronie Serwisu. Zmieniona informacja jest widoczna w Serwisie po jej akceptacji przez Usługodawcę.
4.    Skorzystanie z powiadomień o zmianach cen wybrania odpowiedniej kategorii notowań, produktu oraz skupu, a następnie wypełnienia odpowiedniego formularza wskazanego na stronie Serwisu.
5.    Informacje zamieszczane przez Usługobiorcę w ramach Usługi Elektronicznej - Rynki Rolne powinny być zgodne ze stanem faktycznym
9.    PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W SERWISIE INTRNETOWYM
1.    W Serwisie Internetowym dostępne są następujące towary oraz usługi: e-wydania (elektroniczne wydanie czasopisma wskazanego na stronie Serwisu Internetowego), archiwum (miejsce w Serwisie Internetowym, w którym możliwe jest zapoznanie się z archiwalnymi artykułami z wydań magazynu „WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”), prenumerata (prenumerata czasopisma wskazanego na stronie  Serwisu Internetowego), seminaria i kursy (możliwość zapisania się na kurs bądź seminarium wskazane na stronie Serwisu Internetowego), ogłoszenie (treść zamieszczona przez Usługobiorcę na stronie Serwisu Internetowego).
2.    Dostępne na stronie Serwisu Internetowego produkty oraz usługi są płatne. Ceny poszczególnych produktów oraz usług dostępne są na stronach  Serwisu Internetowego.
3.    Produkty oraz usługa Usługobiorca może zakupić za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie Internetowym.
10.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY W SERWISIE INTERNETOWYM
1.    Produkty i usługi można nabyć korzystając z formularza zamówienia danego produktu lub usługi dostępnego na stronie Serwisu Internetowego lub kontaktując się bezpośrednio z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
a.    W pierwszym przypadku umowa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza i kliknięcia pola "Potwierdź zakup".
b.    W pozostałych przypadkach umowa jest zawierana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o Prawach Konsumenta, na skutek przyjęcia (potwierdzenia) Zamówienia Usługobiorcy przez Usługodawcę, na skutek przyjęcia przez Usługobiorcy oferty Usługodawcy dotyczącej Umowy Sprzedaży złożonej Usługobiorcy lub jeżeli Usługobiorca i Usługodawca prowadzą negocjacje w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, gdy Usługobiorca i Usługodawca dojdą do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.
2.    Formularze Zamówień produktów i usług dostępne są na stronach Serwisu Internetowego: http://www.warzywaiowoce.pl/subscriptions/new/;http://www.warzywaiowoce.pl/pdf-releases/publikacje-dodatkowe;http://www.warzywaiowoce.pl/seminars/seminaria-vat2015/; http://www.warzywaiowoce.pl/seminars/kursy-techniczne/; http://www.warzywaiowoce.pl/classifieds/new/details/.
3.    Ceny poszczególnych produktów oraz usług są udostępnione na stronie Serwisu Internetowego przy opisie danego produktu bądź usługi.


11.     SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
1.    Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych:
a.    Płatność przelewem tradycyjnym.
b.    Płatności elektroniczne (w tym przelew internetowy), płatności poprzez aktywację kodu otrzymanego po wysłaniu SMS i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl lub payU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu Internetowego oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl lub http://www.payu.pl/.
c.     Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi, płatności poprzez aktywację kodu otrzymanego po wysłaniu SMS i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl
d.    Obsługę płatności elektronicznych (w tym przelew internetowy), płatności poprzez aktywację kodu otrzymanego po wysłaniu SMS i kartą płatniczą prowadzi serwis Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych
e.    Obsługę płatności elektronicznych prowadzi także:
f.    PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
12.    REKLAMACJE DOTYCZĄCE  WiOM Warzywa i Owoce Miękkie
1.    Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, produktów i usług mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres czytelnik@warzywaiowoce.pl lub pisemnie na adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.
2.     Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3.     Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
13.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.    Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3.    Z zastrzeżeniem 9 pkt. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
4.    Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czytelnik@warzywaiowoce.pl .
5.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
14.     POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA  
      ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1.    Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
2.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
15.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1.    Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
2.    W przypadku opóźnienia w płatności, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia
        kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności,   
        co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
3.    W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową, nie są Państwo uprawnieni
        do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych
        nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron. 
4.    Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły
podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty                                                                                                                                                       lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało     spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy.
16.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
2.    Umowy zawierane poprzez WiOM Warzywa i Owoce Miękkie zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
3.    Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych w stopce.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół WiOM Warzywa i Owoce Miękkie