StoryEditor

ANR i ARR łączą się w KOWR

28.03.2017., 10:59h
1 września 2017 roku wchodzi w życie podpisana przez prezydenta 20 marca 2017 roku ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Ustawa zakłada połączenie w jedną instytucję Agencję Nieruchomości Rolnych z częścią Agencji Rynku Rolnego.

Ustawa określa zasady funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej: „Krajowym Ośrodkiem”, będącego państwową osobą prawną i instytucją wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Krajowy Ośrodek będzie złożony z biura Krajowego Ośrodka oraz z oddziałów terenowych. Statut Krajowego Ośrodka zostanie nadany przez ministra nadzorującego, w formie rozporządzenia.

Krajowy Ośrodek będzie realizował zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Zadaniami Krajowego Ośrodka ustanowiono m.in.:

 • tworzenie oraz poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
 • tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • restrukturyzację oraz prywatyzację mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
 • obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,
 • administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,
 • wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie,
 • obsługę funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,
 • gromadzenie, analizę i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych,
 • opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych, mających na celu promowanie produktów rolnych,
 • wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą,
 • udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach.

Organem Krajowego Ośrodka będzie Dyrektor Generalny, kierujący Krajowym Ośrodkiem i reprezentujący go na zewnątrz. Dyrektora Generalnego będzie powoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, a zastępców Dyrektora Generalnego – minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Nabór do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Krajowym Ośrodku, z wyłączeniem stanowisk Dyrektora Generalnego i jego zastępcy, kierowników komórek organizacyjnych w biurze Krajowego Ośrodka i ich zastępców, głównego księgowego i dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów terenowych, będzie otwarty i konkurencyjny. Ustawa określa również tryb przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy.

Dyrektor Generalny i dyrektorzy oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka będą organami postępowania administracyjnego i będą wydawali decyzje administracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach. Organem wyższego stopnia ustanowiono Dyrektora Generalnego - w stosunku do dyrektorów oddziałów terenowych, oraz ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - w stosunku do Dyrektora Generalnego.

Ustawa określa zasady gospodarki finansowej Krajowego Ośrodka oraz zasady prowadzenia kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek.

Krajowy Ośrodek będzie mógł dokonywać, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, emisji własnych obligacji. Ponadto ustawa umożliwia Krajowemu Ośrodkowi wykorzystywanie mienia do ustanawiania zabezpieczeń zaciąganych zobowiązań finansowych oraz emisji obligacji.

Ustawa zawiera przepisy ustrojowe dotyczące funkcjonowania Krajowego Ośrodka. Przepisy ustanawiające Krajowy Ośrodek, przepisy zmieniające, dostosowujące, przejściowe oraz przepisy o wejściu w życie ustawy, zostały zamieszczone w odrębnej ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.


źródło: prezydent.pl
macka

22. maj 2024 12:23