StoryEditor

ARiMR: Uwaga dostawcy "Programu dla szkół"

19.03.2020., 12:25h

Czasowe zamknięcie placówek oświatowych przerwało realizację "Programu dla szkół". W związku z zaistniałą sytuacją ARiMR przedstawił wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020.

- Zaistniała sytuacja jest konsekwencją środka podjętego w interesie publicznym i jest przypadkiem „siły wyższej”. Mając na uwadze wstrzymanie realizacji „Programu dla szkół” z powodu COVID-19 poniżej znajdują się wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych, zwanych dalej: Dostawcami. - podaje ARiMR.

Po pierwsze zmiany umów


1. Dostawcy oraz szkoły podstawowe mający zawarte umowy nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw oraz mleka powinni podjąć starania w kierunku zmiany treści tych umów, tak aby zobowiązania stron zostały zawieszone na okres, o którym mowa w § 2 ust. 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410).

Wykorzystanie produktów żywnościowych przeznaczonych do realizacji programu


2. Dostawcy biorący udział w „Programie dla szkół” powinni wstrzymać się z zakupami produktów wymaganych do realizacji tego Programu w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


3. Dostawcy, którzy przekazali do Oddziałów Terenowych KOWR właściwych ze względu na siedzibę dostawcy, stany magazynowe oraz harmonogramy dostaw produktów przewidzianych na realizację tego działania w okresie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. mogliby ubiegać się o pomoc z tytułu wystąpienia „siły wyższej”, o ile nie sprzedali tych produktów.


4. Dostawcy, którym nie udało się dostarczyć produktów zakupionych w celu realizacji dostaw w ramach „Programu dla szkół”, a termin ich ważności nie upłynął, powinni podjąć starania aby produkty te nieodpłatnie przekazać do:

• jednostek organizacyjnych, których rejestr prowadzi Prezes ARiMR, które dodatkowo są organizacjami pożytku publicznego, 

• szpitali,

• służb mundurowych, np. wojsko, policja itp.


5. Dostawcy, zobowiązani są do zagwarantowania jakości przekazywanych produktów do podmiotów wskazanych w pkt 4.

Wsparcie finansowe dla dostawców na podstawie dokumentów


6. Produkty, które w wyniku zamknięcia placówek oświatowych utraciły ważność, będą mogły zostać objęte wnioskiem o pomoc, pod warunkiem, że Dostawca wykaże się stosownymi dokumentami.


7. Wszystkie działania podjęte przez Dostawców, tj. nieodpłatne przekazanie celem spożycia przez ludzi lub przeznaczanie ich do unieszkodliwiania jako odpady, będą wymagać potwierdzenia stosownymi dokumentami.


8. Należy mieć na uwadze, że podczas kontroli na miejscu przed ewentualną wypłatą pomocy m.in. stany magazynowe dostawców, harmonogramy będą zweryfikowane przez kontrolerów KOWR.


9. Przewiduje się, że wysokość wparcia dla dostawców, będzie wyliczana do ilości prawidłowo udokumentowanych produktów, które przeznaczone były na dostawy do szkół, ale w wyniku działania siły wyższej nie zostały one zrealizowane (dotyczy produktów wprowadzonych do magazynów do dnia 13.03.2020r.


10. Podkreśla się, że każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie przez KOWR, ze względu na nieprzewidziane okoliczności w powodu COVID-19, w oparciu o odpowiednie dowody, które Dostawcy będą zobowiązani przedłożyć w przypadku wnioskowania o wsparcie wraz z wnioskiem o pomoc. Przy rozstrzyganiu sprawy będzie brany pod uwagę charakter produktów, tj. sprawdzenie czy są one łatwopsujące się i tym samym nie nadają się do wykorzystania po wznowieniu realizacji Programu.

Pełna informacja na stronie ARiMR

Oprac. am
Źródło: ARiMR
Fot. pixabay
20. czerwiec 2024 16:57