StoryEditor

Bezpieczna ochrona roślin. Porozumienie pomiędzy NFOŚiGW i GIORiN

21.01.2022., 00:00h

Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł 20 stycznia br. porozumienie o współpracy z Głównym  Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W myśl jego zapisów środowisko naturalne, zdrowie ludzi i zwierząt mają być lepiej chronione w Polsce.

Wspólny cel, dwie instytucje

PIORiN oraz NFOŚiGW postanowiły współdziałać, aby zapobiec zagrożeniom wynikającym z obrotu oraz stosowania środków ochrony roślin. Jednym z celów będzie również zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego w Polsce.


Zdaniem obu instytucji, Polska jako jeden z bardziej cenionych producentów rolnych w Europie, musi szczególnie dbać, aby na plantacjach pojawiało się jak najmniej zagrożeń takich jak agrofagi czy chwasty, które potrafią znacznie obniżyć plon.

Co w takim razie można zrobić?

Aby polskie uprawy utrzymały się na najwyższym poziomie wymagają podejmowania różnych zadań takich jak wykonywanie zabiegów chemicznych coraz częściej biologicznych, które mogą wpłynąć na zdrowie człowieka oraz na stan środowiska.

Wczorajsze spotkanie ma na celu rozpoczęcie procesu eliminacji, neutralizacji możliwie szkodliwych czynników, poprzez miedzy innymi edukacje społeczną zgodnie z polityka ekologiczna.

- Realizując idee zrównoważonego rozwoju, zabiegamy o to, aby polskie rolnictwo mogło stale się rozwijać i być jednym z głównych filarów polskiej gospodarki, działaj przy tym zgodnie z wymogami nowoczesnej ekologii. - podkreśla Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. 

Główne założenia, czego można się spodziewać ?

Nadrzędnym celem obu instytucji będzie podejmowanie rozwiązań ekologicznych, które maja być wspierane ze środków publicznych oraz lepszy dostęp do informacji w zakresie ochrony środowiska i klimatu.
- Głównym celem naszej instytucji jest finansowanie ochrony środowiska w Polsce, a na to zadanie składa się wspieranie różnych projektów, w tym związanych z rolnictwem, które istotnie oddziałuje na stan gleby, powietrza i wód – wyjaśnia prezes narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski.

Z kolei Główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski podkreśla jak w swoich działaniach biorą pod uwagę wymogi ekologii i stan polskiej przyrody.

Porozumienie na czas nieokreślony

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. PIORiN będzie uwzględniony w tworzonych programach przez NFOŚiGW. Z drugiej strony PIORIN ma zapewnić szczególne względy na działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Współpraca będzie polegała na organizacji spotkań roboczych, dyskusjach ekspertów, seminariów, wspólnej wymianie inicjatyw oraz wydawaniu opinii i podejmowaniu ustaleń, które mają prowadzić do jednego celu: wspierania rozwiązań proekologicznych i propagowania wiedzy w zakresie ochrony środowiska.

 

źródło: gov.pl

fot: gov.pl

22. maj 2024 08:29