StoryEditor

Koniec naborów do Natura 2000!

23.09.2022., 00:00h

Realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000 jest wydłużona przez Ministerstwo rolnictwa jeszcze o dwa lata. Jednak nabory nie będą już przeprowadzane.

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Rolnicy mają więcej czasu na złożenie wniosku o płatność końcową

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rozliczenie PROW 2014–2020 powinno nastąpić do końca 2023 r. (zasada n+3). Jednak ponieważ PROW został wydłużony MRiRW proponuje, aby zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową było możliwe nie później niż do dnia 30 czerwca 2025r.

Obecnie pomoc przyznaje się, jeżeli wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi m.in. nie później niż w terminie 30 czerwca 2023 r.

Koniec działania, koniec naborów

W ramach tego działania wsparcie skierowane było do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 aby ułatwić im prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie ze standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach. Pomoc jest przeznaczona na realizację inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, w zakresie zwierząt trawożernych. Do kosztów kwalifikowanych zaliczano m.in.

  • koszty zakupu maszyn i urządzeń przeznaczonych do utrzymywania trwałych użytków zielonych,
  • a także budowy budynków
  • lub budowli wykorzystywanych w produkcji zwierząt trawożernych wraz z zakupem instalacji technicznej lub  wyposażenia.

Nie będzie więcej naborów

W ramach tego instrumentu wsparcia przeprowadzono trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy. Kolejne nabory wniosków nie są planowane. Obecnie na ukończeniu jest proces weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ostatnim naborze, w 2020 r.

W ramach trzech naborów łącznie wpłynęło 4681 wniosków o przyznanie pomocy. Według stanu na dzień 31 lipca 2022 r. zostało zawartych 2840 umów o przyznaniu pomocy, 2524 operacji zostało już zakończonych i rozliczonych. Proces weryfikacji 2 wniosków o przyznanie pomocy nie został jeszcze zakończony.

Budżet na realizację operacji typu „Inwestycje  w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” wynosi 169 798 335 euro środków publicznych ogółem, w tym:

  • 129 478 106 euro stanowią środki unijne
  • i 40 320 229 euro publiczne środki krajowe z budżetu państwa.

wk.
Fot. envato.elemnts
17. czerwiec 2024 12:13