StoryEditor

Młody rolnik 2022 – kto dostanie 150 tys. złotych?

20.03.2022., 00:00h

„Premia dla młodych rolników” - rusza nabór. ARiMR przez dwa miesiące będzie przyjmować dokumenty. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać aż 150 tys. złotych? 

Nabór wniosków na „Premię dla młodego rolnika” właśnie rusza. Jest to działanie finansowane z PROW, które cieszy się ogromną popularnością wśród młodego pokolenia rolników.

Ile wynosi dotacja? Kiedy i jak jest wypłacana?

W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach:    

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy - 120 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy - 30 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.)

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

Młody rolnik: kto może wystąpić o dotację?

O premię może wystąpić rolnik, który w dniu złożenia wniosku nie ukończył 40 lat oraz rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej na co najmniej jednym hektarze nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznaje się dzień, w którym osoba fizyczna po raz pierwszy stała się właścicielem lub weszła w posiadanie (czyli np. wydzierżawiła) gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha.

Od kandydata na młodego rolnika wymaga się również, aby przed tym, jak stał się właścicielem (dzierżawcą) 1 ha gruntów, nie miał zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem rejestracji w ARiMRnie wystąpił o płatności bezpośrednie lub inną pomoc finansową unijną bądź krajową oraz nie prowadził działu specjalnego produkcji rolnej.

Ubiegający się o wsparcie musi mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Może się też zobowiązać do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Kandydat na młodego rolnika powinien też przedłożyć biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa. Wymagane będzie zobowiązanie się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

9 miesięcy na powiększenie gospodarstwa do średniej krajowej lub wojewódzkiej

Co ważne, młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (11,20 ha), a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowo utworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Małżeństwo młodych rolników: czy mogą ubiegać się o dwie premie?

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Na co można przeznaczyć premię dla młodego rolnika?

Dotację należy przeznaczyć na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie: 

 • chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Jaka jest kolejność przysługiwania premii? Za co ARiMR przyznaje punkty?

Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów. Są one przyznawane za:

 • powierzchnię użytków rolnych (do 7 pkt);
 • kwalifikacje zawodowe (od 2 do 5 pkt);
 • inwestycję budowlaną związaną z produkcją rolniczą (3 pkt);
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1 pkt);
 • przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 pkt);
 • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 pkt);
 • przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego (2 pkt);
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (do 5 pkt);
 • różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem: – powyżej 15 do 25 lat (2 pkt), – powyżej 25 lat (4 pkt);
 • przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (3 pkt).

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 pkt.

Premia dla młodych rolników: gdzie i kiedy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane od 31 marca do 29 maja 2022 r. przez oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Dokumenty będzie można dostarczyć m.in. osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Tegoroczny nabór będzie już 8. prowadzonym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 3,27 mld zł.

oprac. Kamila Szałaj
fot. envatoelements

22. czerwiec 2024 02:33