StoryEditor

Nowe zasady obrotu nawozami

09.05.2020., 00:00h

Sejm znowelizował ustawę o nawozach i nawożeniu i powierzył nadzór nad obrotem nawozami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Od 21 sierpnia 2021 r. wprowadzony zostanie także zakaz stosowania mocznika bez inhibitora albo bez otoczki biodegradowalnej w celu zmniejszenia emisji amoniaku do atmosfery.

Projekt ustawy wprowadza do polskiego porządku prawnego unijne przepisy z zakresu ochrony roślin i nawożenia.

- Proponowane przepisy  wprowadzają na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych Unii Europejskiej oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych. W Polsce proponuje się, aby tę funkcje pełnił minister właściwy do spraw gospodarki. Ocenę monitorowania jednostek certyfikujących prowadzić będzie Polskie Centrum Akredytacji – tłumaczył na sejmowej komisji rolnictwa wiceminister Jan Białkowski

Projekt przewiduje również przeniesienie kompetencji nadzoru nad wprowadzeniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

– Aktualnie PIORIN sprawuje nadzór nad zdrowiem roślin oraz zapobiega zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, dlatego w celu zapewnienia pełnej ochrony zdrowia roślin i zapobieganiu ewentualnym zagrożeniom związanym z wprowadzeniem do obrotu nawozów celowe jest powierzenie właśnie PIORIN-owi tych zadań – kontynuował wiceminister Białkowski.

Trzecim elementem nowelizacji jest wprowadzenie zakazu stosowania od 1 sierpnia 2021 r. mocznika bez inhibitora albo bez otoczki biodegradowalnej. Otoczkowanie mocznika albo dodatek inhibitora zmniejszy emisję amoniaku do atmosfery. Wydłuży to także czasu działania nawozu co pozwoli na jego lepsze wykorzystanie oraz zmniejszenie ilości zabiegów prowadzonych na plantacjach.

Podczas debaty nad ustawą posłowie nie wnieśli do projektu żadnych poprawek. Apelowali tylko do rządu o zwiększenie dofinansowania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin oraz przypominali rządowi, że wciąż nie zrealizował obietnicy połączenia wszystkich inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności. 

Ostatecznie za ustawą głosowało 447 posłów, a 12 było przeciw.

wk

Fot. pixabay
22. maj 2024 14:19