StoryEditor

Stop marnowaniu żywności - KOWR rozpoczyna realizację projektu PROM

19.03.2020., 12:25h

Z początkiem marca KOWR rozpoczął realizację jednego z zadań projektu PROM jakim jest „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”.

PROM i Krajowa strategia ograniczania strat i marnotrawstwa żywności

Celem PROM jest wzmocnienie instytucji publicznych w zakresie zarządzania polityką publiczną dotyczącą ograniczania strat i marnotrawstwa żywności oraz opracowanie planu przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności.

Projekt składa się z 8 zadań:
1. Oszacowanie strat i marnotrawstwa żywności oraz opracowanie systemu ich monitorowania;
2. Bezpieczeństwo żywnościowe a bezpieczeństwo żywności – partycypacja społeczna;
3. Zarządzanie ryzykiem strat i marnotrawstwa żywności;
4. Opracowanie założeń monitoringu żywności przekazywanej na cele charytatywne oraz giełdy darowizn żywności;
5. Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności;
6. Kampania społeczna „Nie marnuj jedzenia”;
7. Ratowanie żywności przed zmarnowaniem;
8. Procedura przekazywania żywności na cele społeczne – pilotaż.

„Krajowa strategia ograniczania strat i marnotrawstwa żywności” jest jednym z zadań projektu PROM, realizowanego w ramach programu GOSPOSTRATEG na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przez konsorcjum w składzie:

• Federacja Polskich Banków Żywności (lider),
• Instytut Ochrony Środowiska – PIB,
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
• Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
• Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Zadania KOWR w projekcie

W ramach fazy przygotowania wyników badań do zastosowania w praktyce KOWR jest odpowiedzialny za opracowanie „Krajowej strategii ograniczania strat i marnotrawstwa żywności”, w której zostaną określone kierunki rozwoju oraz opracowany plan przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności.

Kolejnym zadaniem KOWR będzie określenie (na podstawie wyników badań pierwszej fazy projektu) stanu obecnego, ocena skuteczności działań w kraju, analiza działań podejmowanych przez wybrane kraje UE, przeprowadzenie analizy SWOT oraz identyfikacja podmiotów zaangażowanych i odpowiedzialnych w proces marnotrawienia żywności oraz określenie działań na przyszłość.

Końcowym etapem Strategii jest wskazanie priorytetów oraz kierunków interwencji zmierzających do ograniczania marnotrawstwa żywności w kraju, w tym rozwiązań legislacyjnych i samoregulujących.

Na realizacji Strategii KOWR ma 18 miesięcy przypadających na okres 01.03.2020 r. do 31.08.2021 r.

Oprac. am
Źródło: KOWR
Fot. pixabay
26. maj 2023 01:23