StoryEditor

Ułatwienia dla grup producenckich

16.03.2022., 00:00h

Zdecydowano o możliwości ograniczenia liczby danych, które muszę być przedstawiane w trakcie ubiegania się o status producentów rolnych takich jak dane ewidencyjne działek, które już znajdują się w zasobach ARiMR. 

Rząd przesłał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych. W efekcie szczegółowej analizy dotychczasowych przepisów zadecydowano o możliwości ograniczenia liczby danych, jakie muszą być przedstawiane na etapie ubiegania się o status grupy producentów rolnych. Zdaniem MRiRW będzie to skutkować ułatwieniem i uelastycznieniem tego procesu.

Uproszczenia i mniej danych

Propozycje zawarte w projekcie przewidują m.in. ograniczenie liczby danych w zakresie informacji dotyczący wnioskodawcy ubiegającego się o status grupy producentów rolnych. Będzie to możliwe, gdyż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uznający i nadzorujący grupy producentów rolnych takie dane już posiada. Dlatego wymóg podawania danych, takich jak:

  •  siedziba i forma prawna grupy;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania grupy.

Zostaje usunięty, gdyż dane te wynikają już z innych, składanych przez grupy formularzy wniosków.

Kolejna propozycja dotyczy wprowadzenie uproszczeń dla wnioskodawców i ograniczenie liczby danych, wskazywanych w planie biznesowym, w części dotyczącej producentów produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wchodzących w skład tej grupy.
MRiRW proponuje usunięcie obowiązku podawania danych, takich jak:

  • miejsce zamieszkania;
  • siedziba i adres;
  • numer PESEL, NIP, REGON;
  • numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Propozycja dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, gdyż dane te wynikają już z innych, składanych przez grupy formularzy wniosków.

Dodatkowy wymóg obciążeniem? 

Ale jednocześnie proponuje dodanie formalnego wymogu, zgodnie z którym, wnioskodawca powinien wskazać w planie biznesowym produkt lub grupę produktów, ze względu na które ubiega się o uznanie. Zdaniem MRiRW dodanie tego wymogu nie wydaje się, aby było obciążeniem dla wnioskodawców, a jednocześnie uspójni cały dokument.

Minimalnych wielkości produkcji

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem przepisu rozporządzenia, wymaga się, aby niezależnie od produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, podawane były zarówno wielkość jak i wartość produkcji, wyprodukowane przez członków wnioskodawcy.
Dla każdej z ponad 30 kategorii produktów lub grup produktów zostały określone w rozporządzeniu minimalne wielkości produkcji, które powinny zostać osiągnięte w każdym roku działalności. Wielkości te zostały natomiast określone w różny sposób w zależności od produktów lub grup produktów, to znaczy, że w odniesieniu do jednych kategorii wymaga się osiągnięcia minimalnej wielkości określonej w sztukach, dla innych w tonach, a dla jeszcze innych w złotych.
Takie wytyczne zostaną też wskazane w instrukcji wypełniania wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych, opracowywaną przez ARiMR i zamieszczoną na jej stronie internetowej.

Działki ewidencyjne

Kolejne uproszczenie dotyczy wymogu związanego z podawaniem działek ewidencyjnych. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, wymaga się, aby w przypadku produkcji roślinnej były podawane numerów działek ewidencyjnych posiadanych przez członków grupy oraz powierzchnia, na których jest prowadzona ta produkcja.
- W praktyce okazuje się, że jest to bardzo duże obciążenie dla wnioskodawcy, ze względu na fakt, że w Polsce mamy spore rozdrobnienie agrarne i jeden producent może być w posiadaniu dużej liczby działek o różnych, także bardzo małych powierzchniach. W sytuacji licznego wnioskodawcy i producentów będących jego członkami, którzy są w posiadaniu wielu działek, podawanie numerów działek i powierzchni na której prowadzona jest produkcja jest zdecydowanie dużym obciążeniem, skutkującym konieczność opracowania czasem wielu stron z wykazem tych danych – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.  

MRiRW zauważyło, że aktualny system informatyczny administrowany przez ARiMR daje możliwość posłużenia się danymi w nim gromadzonymi, dotyczącymi działek ewidencyjnych producentów, wykorzystywanych do realizacji mechanizmu wsparcia w postaci powszechnych dla producentów rolnych płatności bezpośrednich w ramach corocznych płatności obszarowych. Dlatego zaproponowano, aby wymóg podania numerów działek i powierzchni na której prowadzona jest produkcja będzie dotyczył tylko tych producentów, którzy nie otrzymali płatności bezpośrednich.

Szkolenia i doradztwo 

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa proponuje uchylenie wymogów dotyczących szkoleń i doradztwa. Należy bowiem zwrócić uwagę, że informacje dotyczące planowanych przez grupę producentów rolnych szkoleń i korzystania z usług doradczych mogą być zawarte w tej części planu biznesowego.

Czy powstanie więcej grup producenckich? 

 - Efektem wprowadzanych zmian będzie zdecydowane uproszczenie procesu ubiegania się o uzyskanie status grupy producentów rolnych, co powinno uzyskać akceptację potencjalnych wnioskodawców i zachęcić do ubiegania się o ten status – podsumowuje ministerstwo rolnictwa.
Średnioroczna liczba uznawanych grup producentów rolnych w okresie ostatnich 5 lat, (2017-2021) wynosiła 83 podmioty.  Dlatego można szacować, że w okresie kolejnych 5 lat zmiana przepisów obejmie ok. 400 podmiotów, które zostaną uznane za grupy producentów rolnych.
Wprowadzane zmiany będą też dotyczyć istniejących grup producentów rolnych, których aktualnie jest 749.

Wk

22. maj 2024 14:17