StoryEditor

Uprawa maku i konopi włóknistych w Wielkopolsce

30.09.2022., 10:29h
Mak i konopie włókniste to oczywiście nie warzywa. Uprawa tych gatunków wymaga specjalnych pozwoleń. W Wielkopolsce uprawia się je łącznie na kilkuset hektarach.

 Uchwałę określającą ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw podejmuje Sejmik Województwa, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Powiększ czcionkę

W Wielkopolsce odpowiednia uchwała została opublikowana w dniu 30 marca 22016 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją nr 2366. Uprawa maku niskomorfinowego została w niej określona w 31 gminach województwa wielkopolskiego na łącznej powierzchni 96,5 ha, natomiast uprawa konopi włóknistych w 30 gminach na ogólnej powierzchni 698,895 ha. Uchwała ustala również rejonizację upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2016 roku z podziałem na poszczególne gminy województwa wielkopolskiego. Podział na gminy tutaj.

Stosownie do przepisów art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 224), nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw.

Do podstawowych warunków umożliwiających uprawę maku i konopi należą:

  1. Posiadanie zezwolenia na prowadzenie uprawy maku lub konopi włóknistych wydanego zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 224) przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23). Od decyzji wydanej przez organy gminy (wójt, burmistrz, prezydent) służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (art. 17 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego).
  2. Zawarcie umowy kontraktacji przez prowadzącego uprawę z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub umowy sprzedaży z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 224), uprawa konopi włóknistych może być prowadzona dodatkowo na podstawie umowy kontraktacji, umowy sprzedaży, umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno, zobowiązania do przetworzenia słomy konopnej na włókno we własnym zakresie.
    Zgodnie z art. 48 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, umowa kontraktacji winna zawierać dokładnie określony sposób zniszczenia słomy makowej, jak i resztek pożniwnych pochodzących z uprawy maku niskomorfinowego.
  3. Prowadzenie upraw maku lub konopi włóknistych na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany. Podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie skupu maku winny zaopatrzyć się w materiał siewny maku w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddzial Borowo, 64-020 Czempiń, powiat Kościan, tel. 61 282 72 67; faks 61 282 62 97, natomiast kwalifikowane nasiona konopi włóknistych oferuje do sprzedaży Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań. tel. 61 845 58 44

Źródło: wodr.poznan.pl

22. czerwiec 2024 00:03