StoryEditor

Opryskiwanie roślin - ważny i wbrew pozorom trudny zabieg

20.04.2018., 11:24h
Na co należy zwrócić uwagę zanim zabierzemy się za opryskiwanie?

Przed zabiegiem
 
Kluczem do właściwego wykorzystania środków ochrony roślin jest odpowiednie planowanie i przygotowanie zabiegu:
• Zidentyfikuj organizm szkodliwy i stopień porażenia roślin uprawnych, wspomagając się Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej i zasadami Integrowanej Ochrony Roślin oraz zwracając uwagę na progi szkodliwości.
• Przeczytaj uważnie etykietę środka ochrony roślin, którym chcesz wykonać zabieg.
• Zwróć uwagę na stadium rozwojowe roślin uprawnych, próg ekonomicznej szkodliwości organizmu szkodliwego, okresy karencji i prewencji.
• Zwróć uwagę na środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą.
• Zwróć uwagę na środki ostrożności związane z osobami postronnymi i środowiskiem naturalnym (np. informowanie właścicieli sąsiednich pól, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej, strefy buforowe).

PAMIĘTAJ!
Większość środków ochrony roślin ma określony okres karencji, czyli okres od zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej. Przestrzeganie okresu karencji gwarantuje, że pozostałości substancji czynnej (i jej ewentualnych metabolitów) zastosowanego środka ochrony roślin w zebranych plonach nie przekroczą ustalonych Najwyższych Dopuszczalnych Poziomów Pozostałości.

Pogoda
• Przed wykonaniem zabiegu zawsze sprawdzaj warunki pogodowe w Twojej najbliższej okolicy. Pogoda może mieć wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu.
• Unikaj zabiegów przy bezwietrznej pogodzie lub gdy wiatr jest zbyt silny. Zabronione jest stosowanie środków ochrony roślin przy wietrze powyżej 4 m/s. Jeżeli zabieg wykonywany jest przy wietrze o prędkości 3-4 m/s, zaleca się stosowanie końcówek/dyszy redukujących znoszenie.
Pogoda, a oprysk


Opady deszczu i wilgotność
• Przed wykonaniem zabiegu sprawdź, czy liście i łodyga są suche.
• Nie wykonuj zabiegu, jeżeli spodziewany jest deszcz. Sprawdź na etykiecie informacje nt. odporności produktu na deszcz.
• Opady deszczu zmniejszają skuteczność środka ochrony roślin i mogą prowadzić do strat cieczy użytkowej.

Temperatura powietrza
• Jeżeli temperatura jest zbyt niska, może to obniżyć skuteczność zabiegu lub spowodować fitotoksyczność.
• Wysokie temperatury mogą powodować zbyt szybkie odparowywanie kropel, co prowadzi do ograniczenia skuteczności zabiegu.
• Unikaj wykonywania zabiegu w najcieplejszej porze dnia.


Wyposażenie
• Regularnie sprawdzaj stan odzieży ochronnej.
• Regularnie sprawdzaj stan opryskiwacza oraz siewnika, czy nie dochodzi do wycieków lub pylenia.
• Opryskiwacze plecakowe z nieszczelnym korkiem lub przeciekającą lancą są głównym źródłem skażenia poprzez przemoczenie odzieży.

PAMIĘTAJ!
Nigdy nie używaj przeciekającego opryskiwacza!
Kalibracja opryskiwacza
Sprzęt do stosowania środków ochrony roślin wymaga kalibracji. Kalibracja opryskiwacza:
• jest obowiązkowa,
• może być wykonywana samodzielnie,
• powinna być wykonywana regularnie, w zależności od częstotliwości używania, ale przynajmniej raz w sezonie,
• jest niezbędna, aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin,
• zmniejsza koszty redukując straty środków ochrony roślin,
• zaleca się dokumentowanie jej w książce ewidencji zabiegów.
Badanie techniczne opryskiwacza
Użytkownicy opryskiwaczy zobowiązani są do wykonywania badań technicznych sprzętu. Badanie opryskiwacza:
• jest obowiązkowe,
• wykonywane jest w Stacji Kontroli Opryskiwaczy,
• wykonywane jest nie później niż 5 lat po nabyciu opryskiwacza i nie rzadziej niż co 3 lata,
• potwierdzone jest protokołem i nalepką.

Precyzja wykonywania oprysków
Główne czynniki wpływające na precyzję wykonania zabiegu to:
• prędkość,
• wysokość belki,
• rozmiar dyszy, jej rodzaj i stan,
• ciśnienie.
Ciecz użytkową sporządzaj zawsze w specjalnie przygotowanym do tego miejscu
• Nie przygotowuj cieczy użytkowej w domu lub w pobliżu studni, kanalizacji, ujęć wody oraz zbiorników i cieków wodnych. Zachowaj odstęp 20 m.
• Zwierzęta i osoby postronne powinny znajdować się z dala od miejsca sporządzania cieczy użytkowej, aby uniknąć niepożądanego kontaktu z substancjami chemicznymi.
Podczas pracy ze środkami ochrony roślin największe ryzyko narażenia występuje podczas przygotowywania cieczy użytkowej i napełniania opryskiwacza oraz w trakcie zaprawiania materiału siewnego.
• Zachowaj szczególną uwagę wykonujące te czynności.
• Nie jedz, nie pij i nie pal w trakcie pracy ze środkami ochrony roślin.
• Noś odzież ochronną.
Końcówki opryskiwacza / dysze
• Dobierz właściwe końcówki dysz do swojego opryskiwacza.
• Sprawdź, czy dysze działają prawidłowo, wyczyść je lub wymień, gdy to konieczne.
• Użyj szczoteczki, strumienia wody lub sprężonego powietrza, aby przeczyścić zatkaną dyszę.
• Nigdy nie czyść zatkanych dysz ustami!

Dlaczego dobór właściwych dysz jest ważny?
• Wybór właściwych dysz jest podstawą do zapewnienia optymalnej skuteczności środka ochrony roślin i redukcji znoszenia cieczy użytkowej.
• Zminimalizowanie znoszenia jest kluczowe, aby uniknąć narażenia operatora, osób postronnych, uszkodzenia upraw i roślin, które nie są celem zabiegu, skażenia wody pitnej oraz narażenia organizmów wodnych.
• Zasięgnij porady producenta dysz lub przedstawiciela handlowego. Informację nt. odpowiednich dysz znajdziesz również na etykiecie produktu.
Jakość zabiegu a wielkość kropli


• Jakość kropli może być sprawdzona przy użyciu papieru wodoczułego przed wykonaniem zabiegu przy użyciu środka ochrony roślin.

Podejmij odpowiednie środki, aby zminimalizować znoszenie cieczy roboczej

Zidentyfikuj obszary wrażliwe
• Znajomość położenia, a szczególnie obszarów wrażliwych tj. cieków wodnych (stawy, rowy), roślin lub upraw niebędących celem zabiegu oraz domostw pozwala na uniknięcie zanieczyszczenia wód.
• Nie wykonuj zabiegów środkami ochrony roślin w obszarach wrażliwych.
• Nie wykonuj oprysków w warunkach pogodowych, które mogą powodować znoszenie cieczy użytkowej na obszary wrażliwe.
• Przestrzegaj stref buforowych – zawsze sprawdzaj etykietę produktu.
• W przypadku dużych gospodarstw przechowuj mapę cieków wodnych.
Strefy buforowe
Aby chronić organizmy niebędące celem zwalczania oraz obiekty wrażliwe na działanie środków ochrony roślin, stosowanie tych środków jest zabronione w określonej odległości od pewnych miejsc. Obszar wyznaczony tą odległością nazywany jest strefą buforową.
Przepisy określają następujące obiekty wrażliwe i definiują dla nich następujące minimalne strefy buforowe:
• drogi publiczne (z wyłączeniem dróg gminnych i powiatowych) – 3 m,
• pasieki – 20 m,
• zbiorniki i cieki wodne oraz inne obiekty nieużytkowane rolniczo:
o 1 m dla opryskiwaczy polowych,
o 3 m dla opryskiwaczy sadowniczych.
Rzeczywiste, obowiązujące użytkowników środków ochrony roślin strefy buforowe wskazane są na etykiecie środków i zależą od ich faktycznej szkodliwości dla środowiska, a w niektórych przypadkach także od stosowanej dawki, techniki opryskiwania lub terminu stosowania.
Jeżeli chcesz stosować środki ochrony roślin w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych niż szerokość zasadniczej strefy buforowej wskazanej w etykiecie środka, wybieraj rozpylacze i parametry zabiegu, które spełniają warunki umożliwiające zmniejszenie szerokości strefy buforowej zgodnie z treścią etykiety.

Dlaczego cieki wodne muszą być szczególnie chronione?
• Wiele organizmów żyje w wodzie i jest wrażliwa na działanie środków ochrony roślin. Straty populacji nawet jednego organizmu wodnego mogą zachwiać równowagą całego ekosystemu.
• Wody gruntowe i inne źródła mogą być źródłem wody pitnej dla ludzi.

Akty prawne regulujące kwestię stosowania środków ochrony roślin
• Ustawa z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin


ŹRÓDŁO: Materiał prasowy, www.rolnictwoodpowiedzialne.pl SYNGENTA

eg
22. marzec 2023 12:51