StoryEditor

Zmiany dla producentów ziemniaków – nowe sposoby zwalczania agrofagów

18.07.2022., 00:00h

W życie weszły zmiany wprowadzone przez 4 rozporządzenia Komisji Europejskiej, które wskazują nowe środki do zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniana się agrofagów w uprawie ziemniaków.

Zmiany te dotyczą trzech gatunków bakterii oraz dwóch gatunków nicieni. Co się zmieniło?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zapewnia, że zmiany są korzystne. Rozporządzenia wykonawcze UE z dnia 11 lipca 2022 roku o numerach-2022/1192, 2022/1193, 2022/1194, 2022/1195 - ustanawiają środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów zieminków, a więc odpowiednio: 1192- nicienie Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

  • 1193 - bakterie Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014;
  • 1194 - bakterie Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018;
  • 1195 –bakterie Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

Rozporządzenia weszły w życie 15 lipca 2022 r.

Paszport roślin dla ziemianka wydawany przez WIORIN

Paszport roślin jest to dokument, który musi być dołączony do każdej jednostki handlowej (np. worek, worek typu big-bag, itp.). Przepisy odnoszące się do tego jak wygląda wzór paszportu roślin, zostały sprecyzowane w art. 83 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/2031 oraz w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2313.

Na przykładzie rozp. 2022/1194 – zmiany dotyczą ziemniaków wyprodukowanych na obszarach o wysokim stopniu zakażenia bakterią Clavibacter sepedonicus (czyli w Polsce i Rumunii), a które są przemieszczane do państw Wspólnoty. Dzięki nowym przepisom wystarczy posiadanie paszportu roślin, który poświadcza, że bulwy ziemniaka są wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus .

Co więcej, nowe warunki nie będą stanowiły żadnych dodatkowych wymogów w stosunku do ogólnych warunków swobodnego przemieszania sadzeniaków ziemniaka w obrębie Unii, w tym w Polsce.

Jakie są sposoby na zwalczenie szkodników upraw ziemniaków?

Lista sposobów dopuszczających zwalczania agrofagów ziemniaków jest zawarta w treściach rozporządzeń KE, która została zamieszczona na stronie PIORIN. Są to odpowiednio:

Jak pozyskać paszporty dla ziemniaka?

Paszporty roślin dla ziemniaków innych niż sadzeniaki, które producent chce przemieścić do innego państwa członkowskiego Unii, będą na razie wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN).

Paszport można uzyskać po przeprowadzeniu badań potwierdzających, że przemieszczane ziemniaki są wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus lub po potwierdzeniu, że pochodzą z miejsca produkcji zarejestrowanego i nadzorowanego oraz oficjalnie uznanego przez WIORiN za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus.

Bulwy ziemniaków innych niż sadzeniaki powinny być także odpowiednio oznakowane (patrz: Rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki z dnia 25 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1579)).

W 2021 roku do UE trafiło ponad 12 tys. ton polskich ziemniaków

Odnosząc się do skali sprzedaży ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii w 2021 r.:

  • do UE sprzedano 12 060 t ziemniaków, dla których PIORiN wystawił łącznie 547 zaświadczeń;
  • 241 zaświadczania dotyczyły 4 599 t sadzeniaków ziemniaka;
  • 306 zaświadczenia wystawiono dla 7 461 t ziemniaków innych niż sadzeniaki;
  • najwięcej ziemniaków trafiło do Czech – 175, Holandii – 68 oraz Niemiec– 65.


Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Na podstawie PIORIN

Fot.envatoelements

15. lipiec 2024 10:12