StoryEditor

Kalibracja opryskiwacza

23.03.2018., 11:22h

Na czym polega kalibracja opryskiwaczy z uwzględnieniem technik pasowo–rzędowych? W jaki sposób obliczyć wydatek cieczy?

Polowe uprawy rzędowe najczęściej są chronione przy wykorzystaniu polowych opryskiwaczy wyposażonych w klasyczne belki polowe, opryskujące całą powierzchnię, rzadziej opryskiwaczami pasowymi mogącymi pracować samodzielnie bądź jako nabudowane na siewniku precyzyjnym bądź pielniku. Operator powinien umieć samodzielnie kalibrować opryskiwacz, uwzględniając oprócz regulacji wielkości dawki na hektar także właśnie optymalną w danych warunkach wielkość emitowanych kropel. Przydatna okazać się może także umiejętność kalibracji opryskiwacza rzędowego/pasowego używanego w uprawie wielu warzyw, ale także owoców (truskawka, malina). W nr. 11/2017 WiOM (Rozpylacz – ważna rzecz) zaprezentowane zostały różne typy rozpylaczy montowanych na belkach opryskiwaczy polowych, przeznaczone przede wszystkim do upraw płaskich zwartych. W przypadku opryskiwaczy pasowych/rzędowych konieczne będzie również zastosowanie specjalnych dysz o wyrównanym strumieniu na całej szerokości pasa. Szczególną uwagę należy zwrócić na optymalizację doboru rozpylaczy oraz ich parametrów roboczych ze szczególnym uwzględnieniem kategorii kroplistości adekwatnie do wymagań preparatu (mechanizm działania: kontaktowe, systemiczne) oraz ograniczeń wynikających z warunków atmosferycznych, ograniczeń prawnych (strefy buforowe od obiektów wrażliwych, dopuszczalne prędkości wiatru). 
Optymalna kropla

Optymalna w danych warunkach wielkość kropel wytwarzanych przez rozpylacze to warunek konieczny skutecznej i bezpiecznej ochrony roślin. Dlatego kalibracja opryskiwacza powinna uwzględniać oprócz wyregulowania wielkości dawki cieczy roboczej na hektar także dobranie pożądanej w danych warunkach kategorii kroplistości. Punktem wyjścia jest informacja zawarta na etykiecie preparatu, gdzie z zasady powinna znaleźć się informacja o zalecanej kategorii kroplistości dla danego zastosowania określonego środka ochrony roślin. (…)

Eugeniusz Tadel

Więcej w numerze 4/2018 WiOM.

23. marzec 2023 20:57