StoryEditor

16 zakazanych praktyk, aby przeciwdziałać przewadze kontraktowej

22.11.2021., 00:00h

Ustawa ma na celu ujednolicenie przepisów krajowych z unijnymi oraz wzmocnienie pozycji handlowej rolników w negocjacjach z dużymi kontrahentami.  Zdefiniowano w nich 16 nieuczciwych praktyk. Zobacz, czego nie będą mogły zrobić sieci handlowe!

Co to jest przewaga kontraktowa nabywcy?

Ustawa zakazuje nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy. - Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy. Wykorzystywanie przewagi kontraktowej w myśl obowiązujących przepisów jest nieuczciwe, jeżeli będzie sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagrażające istotnemu interesowi drugiej strony albo naruszające taki interes – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Ustawa zapewnia anonimowość stronie skarżącej do UOKiK

Postępowania w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie wszczynał z urzędu, co daje ochronę przed identyfikacją zgłaszającego zawiadomienie. Ustawa zapewnia więc anonimowość skarżącej stronie.

16 zakazanych praktyk wykorzystujących przewagę kontraktową

Ustawa definiuje 16 nieuczciwych praktyk, przy czym 10 jest bezwzględnie zakazanych, a sześć - dozwolonych pod warunkiem, że zostały one w sposób jasny uzgodnione w umowie między dostawcą a nabywcą.

Zakazane praktyki wykorzystujące przewagę kontraktową polegają w szczególności na:

 • dokonaniu przez nabywcę zapłaty dostawcy po upływie 30 dni lub 60 dni (w zależności rodzaju kontraktu oraz rodzaju towaru),
 • anulowaniu przez nabywcę zamówienia przed upływem 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych;
 • jednostronnej zmianie przez nabywcę warunków umowy;
 • nieuzasadnionemu obniżaniu należności z tytułu dostarczenia produktów po jego przyjęciu przez nabywcę w całości albo umówionej części, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu;
 • żądaniu przez nabywcę od dostawcy płatności niezwiązanych ze sprzedażą produktów rolnych lub spożywczych dostawcy;
 • żądaniu przez nabywcę od dostawcy zapłaty za pogorszenie się stanu lub utratę produktów rolnych lub spożywczych, do których doszło w obiektach nabywcy lub po przejściu własności tych produktów na nabywcę z przyczyn niezawinionych przez dostawcę;
 • odmowie przez nabywcę pisemnego potwierdzenia warunków umowy obowiązujących między nabywcą a dostawcą, o których pisemne potwierdzenie zwrócił się dostawca;
 • bezprawnym pozyskiwaniu, wykorzystywaniu lub ujawnianiu przez nabywcę tajemnic przedsiębiorstwa;
 • grożeniu podjęciem handlowych działań odwetowych lub podejmowaniu takich działań przeciwko dostawcy, jeżeli ten korzysta z praw przysługujących mu na mocy umowy lub przepisów prawa;
 • żądaniu od dostawcy rekompensaty za koszty rozpatrzenia skarg konsumentów związanych ze sprzedażą produktów dostawcy mimo braku zaniedbania lub winy ze strony dostawcy;
 • zwrocie przez nabywcę dostawcy niesprzedanych produktów bez zapłaty lub za ich unieszkodliwianie;
 • pobieraniu od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, prezentowania lub oferowania sprzedaży jego produktów lub udostępniania takich produktów na rynku;
 • żądaniu przez nabywcę od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów obniżek cen produktów sprzedawanych przez nabywcę w ramach organizowanej przez nabywcę promocji;
 • żądaniu przez nabywcę od dostawcy zapłaty za reklamowanie produktów przez nabywcę;
 • żądaniu przez nabywcę od dostawcy zapłaty za prowadzenie marketingu produktów prowadzony przez nabywcę;
 • żądaniu przez nabywcę od dostawcy ponoszenia opłat dotyczących czynności wykonywanych przez pracowników zajmujących się urządzeniem lokalu wykorzystywanego do sprzedaży produktów dostawcy

Listę zakazanych praktyk rozszerzono o praktykę polegającą na nieuzasadnionym obniżaniu należności z tytułu dostawy produktów rolnych i spożywczych po jej przyjęciu przez nabywcę w całości lub umówionej części, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu.

Ustawa została już przekazana Prezydentowi do podpisania. Wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Autor: wk
Fot.: pixabay 

21. lipiec 2024 02:52