StoryEditor

25 miliardów euro zagwarantowane dla polskich rolników

13.09.2022., 00:00h

Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej wart jest 25 miliardów euro. Ostatniego dnia sierpnia został zatwierdzony przez Brukselę. Nadszedł czas na przyjęcie ustaw i rozporządzeń. W ministerstwie rolnictwa trwają aktualnie prace nad ustawą o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.

Ostatniego dnia sierpnia Komisja Europejska zatwierdziła polski Krajowy Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023–2027. Polska znalazła się wśród pierwszych 7 krajów, które mają już swoje plany zatwierdzone. PS WPR gwarantuje polskim rolnikom transfer 25 miliardów euro w najbliższych 5 latach.

Po co ustawa?

Teraz ruszają prace legislacyjne, które wprowadzą dokument w życie. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się informacja o trwających pracach nad projektem ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Polska musi przygotować taką ustawę, aby zgodnie z unijnymi przepisami wyznaczyć instytucję, która będzie wydawać unijne dotacje oraz określić zasady uruchamiania środków na finansowanie i współfinansowanie wspólnej polityki rolnej. Krajowe przepisy są także konieczne, aby zapewnić wyprzedzające finansowania z budżetu państwa beneficjentom Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej.

Co określi ustawa?

Projektowana ustawa będzie określać:

  • właściwość organów w zakresie uruchamiania unijnych dotacji pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego dalej „EFRG”, oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „EFRROW”;
  • zasady uruchamiania środków;
  • zasady uruchamiania krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków EFRG i EFRROW oraz współfinansowanie wspólnej polityki rolnej;
  • zasady uruchamiania środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz wyprzedzające finansowanie pomocy ramach interwencji objętych Planem Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej;
  • zasady uruchamiania zaliczek.

Ile pieniędzy z PS WPR?

MRiRW przewiduje uruchomienie wsparcia w ramach Planu Strategicznego WPR od 2023 r. Będzie ono realizowane ze środków pochodzących z UE, w kwotach: 17,3 mld euro w ramach I filara WPR, 4,7 mld euro w ramach II filara WPR oraz ponad 3,2 mld euro w ramach środków krajowych. Razem ponad 25 mld euro.

- Zaproponowane mechanizmy wyprzedzającego finasowania kosztów kwalifikowalnych, wyprzedzającego finansowania pomocy oraz zaliczek ma na celu umożliwienie rozpoczęcia realizacji operacji bez konieczności oczekiwania na zwrot środków – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to III kwartał 2022 r.

wk.
Fot: pixabay

29. maj 2024 13:47