StoryEditor

Dofinansowanie dla rolników na tzw. „Zieloną Energię”. Jakie są warunki przyznania pomocy?

25.08.2022., 00:00h

„Zielona energia w gospodarstwie” to działanie, które ma się pojawić w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki niemu rolnicy mają otrzymać dofinansowanie, chociażby na fotowoltaikę czy pompy ciepła. Jakie są możliwości i warunki?

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący PROW oraz przekazane do Komisji Europejskiej w celu jej zatwierdzenia.

Nowe działanie PROW

Rozporządzenie wprowadza nowy zakres wsparcia – „zielona energia w gospodarstwie”. MRiRW przewiduje w nim inwestycje w:

  • urządzenia produkujące energię ze źródeł odnawialnych;
  • magazynowanie energii elektrycznej, a także w pompy ciepła;
  • systemy zarządzania energią, które będą wykorzystywane na potrzeby własne gospodarstwa

Jakie możliwości dofinansowania?

W przypadku operacji w obszarze „zielona energia w gospodarstwie” pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, wynosi maksymalnie 150 tys. zł.

Do kosztów kwalifikowalnych rolnicy będą mogli zaliczyć następujące koszty:

  • zakupu nowych urządzeń służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii, z tym że koszt magazynu energii nie może stanowić mniej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych;
  • zakupu nowych pomp ciepła wraz z magazynami energii;
  • zakupu systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej;
  • budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń, o których mowa powyżej;
  • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu zarządzania przepływami energii elektrycznej w gospodarstwie;
  • opłat za patenty lub licencje.

Wnioskodawca w danym naborze może złożyć maksymalnie jeden wniosek do ARiMR o przyznanie pomocy dotyczący jego gospodarstwa na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie.

Dodatkowe warunki

Warunkiem przyznania pomocy na operacje w obszarze zielona energia w gospodarstwie, następuje wyłącznie w przypadku, jeżeli inwestycja będzie realizowana na obiektach budowlanych, w których pokrycie dachowe nie będzie zawierać azbestu. Pośrednio powinno się to przyczynić do minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenach wiejskich oraz likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Ponadto inwestycje mają służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta w zakresie energii, a zdolności produkcyjne tych urządzeń nie przekroczą ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym.


wk
fot. pixabay

29. maj 2024 13:02