StoryEditor

Jak będą działały fundusze wzajemnościowe? Jak pomogą w prowadzeniu gospodarstwa?

22.08.2022., 00:00h

W Planie Strategicznym zaproponowano działania, które mają ograniczyć ryzyko prowadzenia działalności rolniczej. Między innymi jest to dofinansowanie Funduszy Wzajemnościowych. 

W Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej czytamy, że celem interwencji „Dofinansowanie Funduszy Wzajemnościowych” jest:

  • wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w rolnictwie, a także zapewnienia stabilności ekonomicznej produkcji rolnej w Unii;
  • przyciąganie i wspieranie młodych rolników i innych nowych rolników oraz ułatwienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Zalety funduszy wzajemnościowych

Dofinansowanie funduszy wzajemnościowych umożliwi wspólne zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych w rolnictwie. Fundusze charakteryzują się niezarobkowym charakterem oraz swobodą członkostwa i demokracją w zarządzaniu funduszem. Rolnik jest jednocześnie członkiem funduszu i ma prawo udziału w jego władzach. Forma funduszu ubezpieczeń wzajemnych pozwala na obniżenie koszów ubezpieczenia w porównaniu do ubezpieczeń w zakładach komercyjnych.

Wypłaty odszkodowań w ramach funduszu zapewnią rolnikom uzyskanie dochodu z produkcji pomimo wystąpienia strat spowodowanych wystąpieniem:

  • niekorzystnych zjawisk klimatycznych;
  • chorób zwierząt lub roślin;
  • inwazji szkodników;
  • strat spowodowanych przez działanie podjęte w celu zwalczania lub powstrzymania choroby roślin, szkodników lub skutku incydentu środowiskowego.

Jak będą działały fundusze wzajemnościowe?

Celem interwencji jest:

  • dofinansowanie tworzenia funduszy wzajemnościowych przez pierwsze trzy lata ich działalności;
  • częściowa refundacja wypłaconych odszkodowań z tytułu szkód w produkcji.

Ochroną ubezpieczeniową będą objęte straty, które przekroczą 20 % średniej rocznej produkcji. Pomoc będzie miała formę dotacji w postaci refundacji maksymalnie 70% kosztów utworzenia funduszu i 70% kosztów wypłaconych odszkodowań.
Średnie wsparcie dla jednego funduszu wzajemnościowego w okresie 4 lat
(w pierwszym roku dopłata do kapitału założycielskiego oraz refundacja 70% wypłaconych odszkodowań przez kolejne 3 lata) wyniesie 41,5 mln zł, co daje wartość średnio rocznie 10 383 334 zł dla jednego funduszu. Przy projektowaniu interwencji MRiRW uwzględniło możliwość tworzenia funduszy w oparciu o funkcjonujące Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

wk.
fot. envatoelements

29. maj 2024 01:42