StoryEditor

KPO - 812 milionów na skrócenie łańcucha dostaw. Jakie pieniądze i na co trafią do rolników?

20.05.2021., 00:00h

Rząd z Krajowego Planu Odbudowy planuje przeznaczyć 812 milinów złotych na dofinansowanie, które ma służyć skróceniu łańcucha dostaw. Do kogo trafią przeznaczone pieniądze i w jakiej kwocie?

Mamy kolejne, czwarte już, rozporządzenie, które jako źródło finansowania inwestycji wskazuje wciąż nieuruchomiony Krajowy Plan Odbudowy. Tym razem ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

- Oczekiwanym efektem wejścia w życia projektowanego rozporządzenia będzie rozwój i dywersyfikacja krótkich łańcuchów dostaw poprzez wsparcie modernizacji działalności rozpoczynanej lub kontynuowanej przez rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury – czytamy w uzasadnieniu projektu, które zostało opracowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń z wdrażania podobnych działań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jakie będą warunki finansowania?

Dofinansowanie dla rolników i rybaków będzie udzielone przez ARiMR na przedsięwzięcia, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Wsparcia będzie udzielone, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej przez 3 lat będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Maksymalna wysokość wsparcia to 500 000 zł., a minimalna 20 000 zł. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia.

MRiRW zakłada, że wsparciem zostanie objętych do końca 2025 r. co najmniej 1527 rolników i rybaków.

Na co można uzyskać wsparcie?

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 • budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • utrzymania domen internetowych w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 • zakupu nowych środków transportu, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu:
  - produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb;
  - produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
  - zwierząt przeznaczonych do uboju;
 • zakupu nowych, ruchomych, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, punktów sprzedaży oraz placówek gastronomicznych przeznaczonych do przygotowywania żywności wytworzonej w większości z produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, pochodzących z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy;
 • modernizacji miejsc na placach targowych lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę, z tym że za koszt kwalifikowalny uważa się wyłącznie koszt, który jest związany bezpośrednio z powierzchnią wykorzystywaną przez wnioskodawcę do przechowywania, przygotowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • przygotowania w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych, miejsc do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 • ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, planu przedsięwzięcia i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Tylko nowe maszyny - konkurencyjność przetwórstwa

Ze względu na cele odnoszące się do poprawy konkurencyjności sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, w ramach działania jest dopuszczony zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń co gwarantuje, że koszty kwalifikowalne dotyczyć będą najnowszych dostępnych technologii. Dodatkowo, zgodnie z unijnymi wymogami, w ramach działania dopuszczony jest zakup wyłącznie nowych specjalistycznych środków transportu, które spełniają normy niskiej lub zerowej emisji spalin.

wk
fot: envatoelements

16. lipiec 2024 18:55