StoryEditor

Na jakie pieniądze od KPO mogą liczyć przedsiębiorcy?

08.08.2022., 00:00h

Na realizację inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym, polscy przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 15 milionów złotych. Nie otrzymamy jednak tych pieniędzy, dopóki Polska nie zrealizuje tzw. kamieni milowych.

 

KPO finansuje przetwórstwo

Maksymalnie do 15 milionów złotych będą mogli otrzymać przedsiębiorcy na realizację inwestycji w przetwórstwo rolno-spożywcze służące skracaniu łańcucha dostaw. Problem w tym, że pieniądze mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy, którego Komisja Europejska nie chce uruchomić, dopóki Polska nie zrealizuje tzw. kamieni milowych.

Do konsultacji społecznych zostało właśnie przesłane rozporządzenie „w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

Rozporządzenie będzie podstawą przygotowania programu pomocowego, który następnie zostanie przekazany do Komisji Europejskiej. Będzie ono finansowane z w ramach KPO. Dofinansowanie to obejmuje szeroki zakres inwestycji, który ma na celu skrócenie łańcucha dostaw.

Na co można otrzymać pieniądze?

Wsparcie będzie udzielane na:

 • zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności przetwórczej;
  budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont:
  - budynków i budowli niezbędnych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
  - obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz związanej z gospodarowaniem odpadami i ochroną środowiska.

Jakie warunki otrzymania dofinansowania?

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. A otrzymają je tylko podmioty posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że dotyczy ok. 800 podmiotów, które od dnia zawarcia umowy będą miały nie dłużej niż 18 miesięcy na realizację inwestycji, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Na jakie pieniądze mogą liczyć przedsiębiorcy?

Wsparcie będzie udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

 • 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa;
 • 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa,
 • 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa.

Minimalna wysokość dofinansowania będzie wynosić 100 000 zł. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia. Za realizację programu pomocowego będzie odpowiedzialna ARiMR, która przygotuje wzory wniosków dla beneficjentów.

Co to jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to unijny program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Dzięki niemu Polska otrzyma 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu przeznaczymy na cele klimatyczne (42,7%) oraz na transformację cyfrową (20,85%).
Pieniądze z KPO mają pomóc Polsce szybciej osiągnąć wyznaczone cele. Fundusze będą zainwestowane m.in. w rozwój gospodarki, innowacje, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie.

Na co mogą liczyć rolnicy i mieszkańcy wsi?

Rząd przewiduje, że na odbudowę przetwórstwa, rozwój sprzedaży i produkcji żywności ma być przeznaczone ok. 1,2 mld euro.

Konflikt z Brukselą - Polska zobowiązana do spełnienia tzw. kamieni milowych

Komisja Europejska zaakceptowała już nasz Krajowy Plan Odbudowy, ale jednocześnie uzależnia wypłatę pieniędzy od spełnienia tzw. kamieni milowych w obszarze sądownictwa. „Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat” – informuje Komisja Europejska.
W praktyce oznacza to m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz zaprzestanie karania sędziów za składanie tzw. pytań prejudycjalnych do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

wk
fot. envatoelements

22. maj 2024 08:58