StoryEditor

Polska ma możliwość stania się potentatem w produkcji biogazu

28.06.2022., 00:00h

Potencjał energetyczny tylko sektora rolno-spożywczego w Polsce wynosi prawie 8 mld m3 rocznie. Jednak obecne regulacje prawne nie zapewniają skutecznego rozwoju w tym obszarze.  

Według szacunków potencjał energetyczny tylko sektora rolno-spożywczego w produkcji biogazu szacuje się na prawie 8mld m3 rocznie. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, obecne regulacje zawarte w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii nie zapewniają skutecznego rozwoju odnawialnych źródeł energii w obszarach objętych projektowanymi przepisami.

Potencjał biometanu

Zdaniem autorów noweli, osiągnięcie celów klimatycznych, do czego w ramach członkostwa w UE zobowiązana jest Polska, w warunkach krajowych wymaga podejmowania zdecydowanych działań, w tym m.in. wykorzystania krajowego potencjału biometanu, którego rozwój może w istotny sposób pomóc w osiągnięciu ww. celów klimatycznych.

Jak czytamy, celem podejmowanych działań jest przyjęcie regulacji wspierających rozwój wytwarzania biometanu.

– Projektowane regulacje będą w sposób efektywny zachęcać inwestorów do podejmowania decyzji w zakresie budowy instalacji do wytwarzania i oczyszczania biogazu lub biogazu rolniczego, wytwarzania biometanu oraz rozbudowy lub przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu. Jak wskazano wyżej, stworzenie optymalnych regulacji prawnych, które pozwolą w sposób stymulować stabilny rozwój tego sektora energetyki odnawialnej jest niezmiernie istotne dla realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie energetyki odnawialnej w horyzoncie długoterminowym – podkreślają autorzy projektu.

Żadna instalacja nie rozpoczęła działalności…

Niestety, istniejące obecnie regulacje prawne w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii nie odpowiadają faktycznym potrzebom w dziedzinie funkcjonowania instalacji wytwarzania biometanu. I choć od kilku lat możliwe jest wprowadzanie oczyszczonego biogazu rolniczego do sieci gazowych dystrybucyjnych, to niestety do dnia dzisiejszego żadna tego rodzaju instalacja nie rozpoczęła działalności w kraju. Projektowana ustawa ma zlikwidować odpowiadających za taki stan rzeczy szereg barier zwłaszcza natury prawnej.

Niewykorzystany olbrzymi potencjał

Właśnie brak szczegółowych rozwiązań w zakresie rozwoju sektora biometanu uniemożliwia obecnie wykorzystanie potencjału wytwarzania biogazu/biometanu w oparciu o krajowe surowce.

Tymczasem wstępne szacunki zawarte w „Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” wskazują na olbrzymi potencjał energetyczny samego sektora rolno-spożywczego w zakresie produkcji biogazu rolniczego, który szacuje się na ponad 7,8 mld m3 rocznie. PGNiG S.A., krajowy potencjał wytwarzania biometanu szacuje na ok. 7 mld m3 ogółem.

– Niewykorzystane pozostają również możliwości w zakresie efektywnego zmniejszania emisji CO2 w sektorach gospodarki takich jak: transport, ciepłownictwo czy elektroenergetyka, do których biometan może być adresowany jako odnawialny zamiennik paliw aktualnie wykorzystywanych – zauważają autorzy nowelizacji.

Gazu potrzebujemy coraz więcej

Z uzasadnienia projektu procedowanej ustawy wynika, że zgodnie z założeniami projektu polityki energetycznej państwa do 2040 r., krajowe zużycie paliw gazowych będzie systematycznie wzrastać, przekraczając 18 mld m3, a jednocześnie w zaledwie 22% będzie pokrywane z wydobycia krajowego gazu ziemnego szacowanego na poziomie ok. 4 mld m3.

– Biorąc pod uwagę powyższe, istotnym elementem dla przyszłości oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa jest optymalne wykorzystanie lokalnego potencjału wytwarzania biometanu. Biometan wytwarzany z surowców pozyskiwanych w najbliższej okolicy i wprowadzany do sieci gazowej może być w niedalekiej przyszłości istotnym elementem dywersyfikacji dostaw paliw gazowych na krajowy rynek zmniejszając krajowe uzależnienie od importu nośników energii – czytamy.

autor: kp

źródło: „Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
fot: envatoelements

28. maj 2024 20:39