StoryEditor

Powszechny Spis Rolny. Co warto wiedzieć?

02.09.2020., 00:00h

Wczoraj ruszył Powszechny Spis Rolny. Spisywane są wszystkie gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. Jeśli rolnik odmówi udziału w spisie, grozi mu grzywna.

Główny Urząd Statystyczny zorganizował  briefing prasowy, który zainaugurował rozpoczęcie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Prezes GUS dr Dominik Rozkrut, pełniący rolę Generalnego Komisarza Spisowego, przedstawił podstawowe informacje na temat spisu: kogo spis obejmie, jakimi metodami i w jaki sposób możemy się spisać, podstawy prawne PSR 2020 oraz omówił znaczenie spisu dla Polski i społeczności lokalnych.

- To olbrzymie przedsięwzięcie. Rola spisu jest nie do przecenienia. Na podstawie jego wyników kształtowana jest polityka rolna kraju na wiele lat – powiedział dr Dominik Rozkrut.


Powszechny Spis Rolny obowiązkowy 

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 roku. Spis jest realizowany raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.
 
Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i realnie przekładają się na wielkość środków, które Polska otrzymuje na programy rozwojowe dla rolnictwa.

O co zapytają rachmistrzowie?

W spisie rolnym rachmistrzowie zapytają m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbiorą dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów:
 • Użytkowanie gruntów
 • Powierzchnia zasiewów
 • Zwierzęta gospodarskie
 • Sposób utrzymania bydła, świń i kur niosek
 • Nawożenie
 • Ochrona roślin
 • Budynki gospodarskie
 • Ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze
 • Działalność gospodarcza
 • Struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego
 • Aktywność ekonomiczna
 • Chów i hodowla ryb

Jakie pytania NIE padną?

GUS zastrzega, że w spisie nie zapyta o majątek i zarobki rolników ani o sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty.

Jak rolnicy udzielą informacji?

Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzany następującymi metodami:
 • samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie GUS, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych – spisrolny.gov.pl
 • telefonicznie - dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99
oraz metodami uzupełniającymi, realizowanymi przez rachmistrzów tj.
 • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego;
 • wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza wyposażonego w przenośne urządzenie mobilne.
Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Kto zajmuje się realizacją spisu rolnego?

 • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
 • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
 • Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
 • Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.

Jednostkami powołanymi do realizacji prac spisowych są: Centralne Biuro Spisowe, wojewódzkie biura spisowe i gminne biura spisowe., które m.in.: mają zapewniać stanowiska do dokonania spisu, organizowały nabory na rachmistrzów i brały udział w szkoleniach rachmistrzów/egzaminach i przygotowaniu do wykonywania czynności spisowych oraz współdziałały w popularyzacji spisu rolnego.

 Spis rolny wymogiem unijnym

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2017 (Dz. Urz. L 200 z 07 .08.2018). Jednocześnie obowiązek ten wynika z rekomendacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zawartych w dokumencie pt. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Ważne informacje w liście od prezesa GUS

W ramach prac spisowych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu rolniczym w Polsce.
List zawiera najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu) – który służy odbiorcom do logowania do aplikacji spisowej.

GUS uruchomił również infolinię spisową 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) z którą można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam będzie można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.
 
ksz, oprac. na podst. GUS
 
28. marzec 2023 16:14