StoryEditor

Rolnictwo ekologiczne ze 100% dopłatami

11.01.2022., 00:00h

Jest nowy projekt rozporządzenia MRiRW, dotyczący likwidacji mechanizmu degresywności w płatnościach ekologicznych. Dzięki zmianie rolnicy ekologiczni otrzymają pełną dotację, bez względu na powierzchnię upraw. 

Do konsultacji społecznych trafiło rozporządzenie MRiRW „w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Dla wszystkich 100% płatność

Główną przesłanką do przygotowania niniejszego projektu rozporządzenia jest rezygnacja od 2022 r. ze stosowania mechanizmu degresywności płatności ekologicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mechanizm degresywności płatności polega na stosowaniu różnych wysokości stawek płatności w zależności od łącznej powierzchni w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, jaka jest deklarowana przez rolników we wnioskach o przyznanie płatności ekologicznych.

Płatności ekologiczne za powierzchnię gruntów:

  • od 0,1 ha do 50 ha są przyznawane według pełnych 100% stawek płatności,

  • za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha według stawek płatności pomniejszonych do 75%,

  • za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha według stawek płatności pomniejszonych do 60%.

„Rezygnacja ze stosowania mechanizmu degresywności płatności ekologicznych jest korzystna dla rolników, ponieważ oznacza, że płatności ekologiczne w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, w odniesieniu do wniosków o przyznanie płatności ekologicznych złożonych w latach 2022-2024, będą przyznawane do każdego hektara bez ww. redukcji”, czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Promowanie ekologicznych upraw

MRiRW tłumaczy, że rezygnacji ze stosowania mechanizmu degresywności przyczyni się do wzrostu poziomu zainteresowania rolników przystępowaniem do realizacji zobowiązań ekologicznych i tym samym zwiększenie powierzchni objętej produkcją ekologiczną.

Jest to szczególnie istotne w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal), a zwłaszcza jednego z celów określonych w Strategii na rzecz Bioróżnorodności oraz Strategii Od Pola do Stołu (Farm to Fork), który zakłada, że do 2030 r. 25% użytków rolnych w UE będzie objętych produkcją ekologiczną.

Podejście to będzie kontynuowane w ramach wsparcia powierzchniowego do rolnictwa ekologicznego wdrażanego w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027.

Środki są ograniczone

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zwiększenia łącznej puli środków przewidzianych na finansowanie zobowiązań w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014–2020 pochodzących z budżetu państwa i budżetu UE.

Środki finansowe przeznaczone na realizację działania są ograniczone limitem budżetu, który wynosi około 783 mln euro (łącznie z budżetu państwa i budżetu UE, w tym z uwzględnieniem dodatkowych środków na okres przejściowy na lata 2021-2022).

wk
fot. EnvatoElements

29. maj 2024 17:08