StoryEditorWnioski o pomoc

Podwyższenie kwoty pomocy na budowę nowych zbiorników na nawozy naturalne

07.10.2022., 13:25h
WKWK

Wprowadzone mają zostać korzystne zmiany w programie pomocy na inwestycje, których celem jest ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami. Jaki jest cel zmian? Co można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Jest to jeden z elementów PROW poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”.

Podwyższenie kwoty pomocy

- Zmiany te polegają na podwyższeniu kwoty pomocy oraz wprowadzeniu standardowych stawek jednostkowych na wykonanie (budowę) nowych zbiorników na nawozy naturalne płynne (gnojówkę lub gnojowicę) lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych stałych – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w ramach tego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014–2020, nie może przekroczyć 150 tys. zł.

MRiRW 14 czerwca 2022 r. przekazana do Komisji Europejskiej w celu jej zatwierdzenia zmienioną wersje PROW 2014–2020, która uwzględnia powyższe zmiany.

Na jakich zasadach udzielana jest pomoc? 

W przypadku inwestycji związanych z doposażeniem gospodarstw w zbiorniki lub płyty do przechowywania kiszonek oraz w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Pomoc w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych dotyczy również inwestycji związanych z przebudową istniejących miejsc do przechowywania nawozów naturalnych lub zakupem nowych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę. Natomiast w przypadku wykonania (budowy) nowego zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych, pomoc przyznawana jest w formie standardowych stawek jednostkowych.

Co można zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych ?

Do kosztów kwalifikowalnych programu pomocy zalicza się koszty:

1) przebudowy lub zakupu:

 • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
 • płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,

2) budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia

3) zakupu instalacji technicznej lub wyposażenia zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,

4) rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,

5) zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu:

 • doglebowe redlicowe o zębach sztywnych,
 • doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe,
 • węże wleczone,
 • wleczone płozowe,
 • szczelinowe tarczowe

– wraz z zakupem instalacji technicznej,

6) zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.

Ile wynosi standardowa stawka jednostkowa?

Zgodnie z rozporządzeniem standardowa stawka jednostkowa za budowę wynosi:

1) metra kwadratowego płyty do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych o powierzchni:

 • do 100 m2 – wynosi 575 zł,
 • powyżej 100 m 2 – wynosi 465 zł;

2) metra sześciennego zamkniętego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej:

 • do 50 m3 – wynosi 1280 zł,
 • powyżej 50 m3 i do 100 m3 – wynosi 930 zł,
 • powyżej 100 m3 – wynosi 690 zł;

3) metra sześciennego otwartego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej:

 • do 50 m3 – wynosi 980 zł,
 • powyżej 50 m3 i do 100 m3 – wynosi 670 zł,
 • powyżej 100 m3 – wynosi 575 zł:

4) metra sześciennego zbiornika na gnojowicę z zadaszeniem o pojemności użytkowej:

 • do 500 m3 – wynosi 655 zł,
 • powyżej 500 m3 i do 1000 m3 – wynosi 335 zł,
 • powyżej 1000 m3 – wynosi 195 zł;

5) metra sześciennego zbiornika na gnojowicę bez zadaszenia o pojemności użytkowej:

 • do 500 m3 – wynosi 465 zł,
 • powyżej 500 m3 i do 1000 m3 – wynosi 275 zł,
 • powyżej 1000 m3 – wynosi 165 zł.

Będzie możliwość poprawienia wniosku

W ramach typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” objętego PROW 2014–2020 ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy odbył się w terminie 10.12.2021-7.02.2022. Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie postępowania w sprawach przyznania pomocy oraz wypłaty pomocy zostaną zakończone do dnia wejścia w życie rozporządzenia beneficjenci będą mieli możliwość  dokonania zmiany wniosku o przyznanie pomocy m.in. w zakresie kwoty pomocy poprzez jej podwyższenie.

fot. envato.elements

22. czerwiec 2024 00:48