StoryEditorPOMOC KLĘSKOWA

Pomoc klęskowa dla rodzin - komu przysługuje? Do kiedy wydłużono termin składania wniosków?

09.11.2022., 10:18h
Kamila SzałajKamila Szałaj

Wyznaczono nowy termin składania wniosków o pomoc klęskową dla rodzin, które zagrożone są utratą płynności finansowej, w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak grad czy susza, został wydłużony. Sprawdź do kiedy?

Awaria aplikacji suszowej

Rolnicy nie mogą pobierać protokołów szacowania suszy, w związku z awarią aplikacji. Dokumenty te są niezbędne do złożenia wniosku o pomoc. Stąd też apel między innymi od rolników, izb rolniczych czy polityków do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedłużenie terminu składania wniosków.

Resort rolnictwa zdecydował

Termin składania wniosków został przedłużony, resort rolnictwa podał nowy termin – 23 listopada 2022 r.

Resort rolnictwa poinformował redakcję tygodnik-rolniczy.pl, że minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków. Pomoc ta dotyczy rolników, którzy uzyskują przychody z produkcji rolnej.

Do kogo skierowana jest pomoc?

Pomoc będzie udzielona rodzinom rolniczym, które odniosły straty w gospodarstwie spowodowane wystąpieniem w 2022 r.:

 • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję,
 • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji.

image
Poważny deficyt opadów dotknął prawie wszystkie rzeki w całej Europie. Jaki ma to wpływ na sektor energetyczny?

Pomoc przysługuje rodzinie:

 • w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
 • w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc będzie przyznawana jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny, drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

 • 10 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny, w której gospodarstwie rolnym powstały szkody: o spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub o spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody,
 • 5 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny, w której gospodarstwie rolnym powstały szkody: o spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub o spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

W jaki sposób składać wnioski?

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi już się rozpoczął. Biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały dokumenty do 15 listopada. O dacie złożenia wniosku decyduje termin jego wpływu do placówki ARiMR.

Wnioski mogą być składane:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Skąd można pobrać wniosek o pomoc klęskową?

Wniosek wraz z instrukcją wypełnienia można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Znajduje się on TUTAJ.

Co jest niezbędne do złożenia pełnego wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową

W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód, np. gdy szkody w gospodarstwie rolnym:

 • wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, a szkody z tytułu suszy wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo
 • wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały suszą, a szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Ile pieniędzy przeznaczono na pomoc klęskową?

Pula pomocy wynosi 450 mln zł. W przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy będzie stosowany się współczynnik korygujący.

 

opr. na podst.Kamila Szałaj tygodnik-rolniczy.pl

fot. envato.elemenst

19. czerwiec 2024 21:40