StoryEditorOrganizmy kwarantannowe

Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum. Organizmy kwarantannowe, w jaki sposób z nimi postępować?

29.11.2022., 14:00h
WKWK

Ministerstwo rolnictwa postanowiło wydać rozporządzenie w sprawie „w sprawie środków zwalczania Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum”. Obie bakterie na terenie Unii Europejskiej mają status organizmu kwarantannowego i podlegają obowiązkowemu zwalczaniu. Jakie środki do zwalczania?

W unijnych przepisach określone zostały zasady postępowania z zakażonymi lub uznanymi za prawdopodobnie zakażone określonymi roślinami (czyli bulwami i roślinami ziemniaka oraz roślinami pomidora). Dopuszczono jednocześnie zastosowanie także innych sposobów wykorzystania lub unieszkodliwiania zakażonych bulw i roślin ziemniaka oraz pomidora, jeśli nie niesie to za sobą ryzyka rozprzestrzeniania tych agrofagów. Urzędowy nadzór nad zwalczaniem obu bakterii sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Clavibacter sepedonicus - co należy zrobić, gdy wystąpi?

I tak rozporządzenie zgodnie z unijnymi dyrektywami obejmują nakaz:

 • przeznaczenia bulw ziemniaka uznanych za zakażone Clavibacter sepedonicus po bezpośrednim dostarczeniu do zakładów zbiorowego żywienia, do konsumpcji w tych zakładach, w przypadku gdy istnieje w nich możliwość unieszkodliwiania resztek tych bulw w sposób wykluczający ryzyko rozprzestrzenienia się Clavibacter sepedonicus lub
 • przeznaczenia bulw, lub roślin ziemniaka uznanych za zakażone Clavibacter sepedonicus do skarmiania zwierząt, na surowo lub po uprzednim zakiszeniu, pod warunkiem, że:
  - pochodzący od tych zwierząt obornik zostanie poddany gorącej fermentacji, w której trakcie zostanie osiągnięta temperatura wynosząca minimum 65°C przez co najmniej trzy dni, a następnie wykorzystany na gruncie, na którym nie będą uprawiane przez okres co najmniej: – roku – ziemniaki, – dwóch lat – ziemniaki przeznaczone do sadzenia,
  - maszyny, urządzenia, środki transportu, opakowania, inne przedmioty oraz przechowalnie lub ich części, które miały kontakt z zakażonymi bulwami ziemniaka, zostaną poddane odkażeniu przez oczyszczenie i dezynfekcję, lub
 •  zakopania roślin lub bulw ziemniaka uznanych za zakażone Clavibacter sepedonicus na polu, na którym były one uprawiane, lub
 • wykorzystania bulw lub roślin ziemniaka uznanych za zakażone Clavibacter sepedonicus do produkcji biogazu, w przypadku gdy:
  - przed rozpoczęciem produkcji biogazu bulwy lub rośliny ziemniaka zostały poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 70°C przez co najmniej godzinę lub
  - w trakcie produkcji biogazu bulwy lub rośliny ziemniaka zostały poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 50°C przez co najmniej 24 godziny.

image
Kto będzie przechowywać ziemniaki?

Co o zbiorach ziemniaków mówią rolnicy? [FILM]

Jak środki stosuje się do zwalczania Ralstonia solanacearum?

Z kolei w przypadku Ralstonia solanacearum przepisy obejmują nakaz wykorzystania bulw lub roślin ziemniaka lub roślin pomidora uznanych za zakażone do produkcji biogazu, w przypadku gdy:

 • przed rozpoczęciem produkcji biogazu bulwy lub rośliny ziemniaka lub rośliny pomidora zostały poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 70°C przez co najmniej godzinę lub
 • w trakcie produkcji biogazu bulwy lub rośliny ziemniaka lub rośliny pomidora zostały poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 50°C przez co najmniej 24 godziny.

Jakie ma to skutki dla producentów rolnych?

- Przyjmowane projektowanym rozporządzeniem rozwiązanie jest zatem działaniem na korzyść podmiotów – producentów ziemniaka i pomidora, ponieważ poprzez utrzymanie dotychczasowego katalogu dopuszczalnych sposobów zagospodarowania określonych roślin zakażonych lub uznanych za prawdopodobnie zakażone przyczynia się ono do eliminacji ognisk występowania bakterii Clavibacter sepedonicus lub Ralstonia solanacearum oraz zapobiegania rozprzestrzenieniu się tych bakterii -czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

 

WK

foto: envato.elements

16. lipiec 2024 12:16