StoryEditorNOWELIZACJA USTAWY

Jakie kary czekają na organizację producentów owoców i warzyw, za nieprzestrzeganie zobowiązań?

13.01.2023., 08:00h

Podczas I czytania projektu nowelizacji ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu, sejmowa komisja nie wniosła poprawek. Nowe rozwiązania mają być bardziej skuteczne w przyznawaniu pomocy ze środków pochodzących z funduszu UE dla organizacji producentów warzyw i owoców, a także przewidują nakładanie kar za nieprzestrzeganie zobowiązań.

Sejmowa komisja rolnictwa nie wniosła żadnych poprawek do projektu ustawy nowelizacji ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu. Wniesienie poprawek mających cel doprecyzowujący i redakcyjny wniosło Biuro Legislacyjne.

Jak poinformował wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, nowe rozwiązania mają przede wszystkim zapewnić bardziej skuteczne i optymalne stosowanie przepisów nakładanych przez Unię Europejską, jeśli chodzi zatwierdzanie programów operacyjnych, czy przyznawanie środków finansowych z Unii Europejskiej dla organizacji producentów w sektorze owocowo-warzywnym. Dodatkowo wzmocniony zostanie nadzór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nas przyznawaniem tej pomocy i jej wykorzystaniem.

Wysokość wsparcia za produkty wycofywane z rynku

Zostanie również przyjęty sposób określania wysokości wsparcia za produkty, które podlegać będą wycofaniu z rynku w ramach jednego z działań możliwych do realizacji w programie operacyjnym.

Warto tutaj zaznaczyć, że wysokość wsparcia będzie niższa niż aktualne ceny rynkowe tych produktów. Ma to zapobiegać nieuzasadnionemu korzystaniu z tego działania. Wysokość ta ustalana będzie przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie kosztów, które dana organizacja poniosła na zakup produktu, który podlega wycofaniu.

Projekt ustawy wskazuje również sposób ustalania rocznego pułapu pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego dla organizacji producentów owoców i warzyw. Agencja będzie mogła corocznie weryfikować spełnienie warunków udzielania zwiększonej pomocy organizacjom, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Funkcjonujący już w praktyce, obowiązek przedkładania kopii protokołu kontroli produktów wycofywanych z rynku, przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zostanie sformalizowany. Zastąpi on przedkładanie oświadczenia o spełnianiu wymagań jakości handlowej.

Kary za nieprzestrzeganie zobowiązań 

Wprowadzone zostaną również kary, które mogą być zastosowane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR między innymi za:

  • nieprzestrzeganie przez organizację producentów zobowiązania wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem inwestycji zrealizowanych ze współfinansowaniem ze środków unijnych.

Kara taka będzie polegać na zwrocie kwoty pomocy wraz z odsetkami, proporcjonalnie do okresu, w którym nie dotrzymano tego zobowiązania.

Aktualnie komisja skierowała projekt do II czytania w Sejmie.

 

opr. Bernat Patrycja 

na podst. Infro za pap

Fot: envato.elements

17. czerwiec 2024 12:20