StoryEditorPROW 2014-2020

Zmiany w PROW 2014-2020. Relokacja środków i wyższe stawki.

10.10.2022., 14:00h
D.K. TopAgrar.plD.K. TopAgrar.pl

PROW 2014-2020. Komisja Euopejska 3 października 2022 roku zatwierdziła zmiany. Relokacja środków i wyższe stawki.Sprawdź co się zmieniło!

Na wszelkie zmiany w PROW 2014-2020 musi wyrazić zgodę Komisja Europejska. 3 października zapadła decyzja, że zaproponowane zmiany można wdrażać w życie. Będzie kilka zmian w popularnych naborach wniosków m.in. w Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze A-D i wielu innych.

Resort rolnictwa informuje, że w planie finansowym PROW 2014–2020 nastąpią zmiany polegające na realokacji środków finansowych pomiędzy poszczególnymi instrumentami wsparcia w celu zapewnienia pełnego wykorzystania środków programu. W związku z tym w wielu działaniach podniesiono stawki wsparcia oraz dodano beneficjentów. Zmienią się także wysokości dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych z 2 do 5 proc.

Czy kupimy instalacje fotowoltaiczne z dofinansowania?

Wprowadzono do działania Modernizacji gospodarstw rolnych obszar F, który jest działaniem nowym w PROW, dotyczy zielonej energii. Z dofinansowania można kupić instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią oraz pompą ciepła W koszty można wliczyć montaż i koszty przygotowania dokumentacji technicznej. Na wsparcie mogą liczyć rolnicy, którzy prowadzą aktywnie gospodarstwo. Wsparcie nie może przekroczyć 150 tys. zł. Rolnicy odzyskają 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

- Wyprodukowana energia z promieniowania słonecznego będzie zużywana do obsługi urządzeń występujących w gospodarstwie rolnym, np. system oświetlenia, czy wentylacji. Pozwoli to uniezależnić budynki gospodarcze od dostaw tradycyjnie wytwarzanej energii.

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze A-D

Główną zmianą w tym działaniu będzie podniesienie kwoty pomocy m.in. z 900 tys. zł do 1 mln zł, z 500 tys. zł do 600 tys. zł i z 200 tys. zł do 250 tys. zł. Podniesienie kwoty pomocy pozwoli beneficjentom na realizację zaplanowanych inwestycji związanych z rozwojem gospodarstwa, bez konieczności modyfikacji planów i ograniczania zakresu operacji.

Inne zmiany w PROW - „Zarządzanie zasobami wodnymi”,

Resort rolnictwa wymienia, że z kolei w operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” są planowane zmiany w zakresie wprowadzenia standardowych stawek jednostkowych, jako formy pomocy oraz podniesienia kwoty pomocy ze 100 do 150 tys. zł. Ponadto planowane są zmiany w operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi”, gdyż do naboru będą mogły przystępować gminy m.in. podczas realizacji inwestycji dotyczących budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych (maksymalna pomoc 500 tys. zł). Maksymalna kwota udzielonej pomocy na operacje realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie może przekroczyć 10 mln zł.

Z kolei w działaniu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” resort przewiduje wysokości standardowych stawek jednostkowych za wykonanie ogrodzenia, a w w poddziałaniu 8.1 „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” będą wyższe stawki za premię zalesieniową.

Będzie można wapnować

Resort podaje, że w „Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym” (poddziałanie 10.1 i 10.2) będzie można stosować wapnowanie w ramach Pakietu 1. oraz Pakietu 2., ponadto nastąpią zmiany odnośnie podwyższenia stawek płatności oraz dostosowania zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych do ram prawnych nowego okresu programowania.

Nowy pakiet dla rolnictwa ekologicznego

MRiRW wymienia, że w działaniu M11 „Rolnictwo ekologiczne” nastąpią zmiany w zakresie wprowadzenia nowego pakietu, podwyższenia stawek płatności, wprowadzenia mechanizmu degresywności płatności ekologicznych oraz dostosowania elementów bazowych (baseline) do obowiązujących przepisów.

fot. envato.elements

28. marzec 2023 14:38