27.05.2022., 12:06h

Kontakt do Działu Reklama i Media Solutions

Grzegorz Wiśniewski

Tel. 61 886 29 56

Kom. 609 099 080

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin

Podstawą do zamieszczenia reklamy jest zlecenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniodawcy lub zlecenie przesłane elektornicznie lub ustna umowa kupiecka, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy. Warunki płatności oraz cen i wysokość rabatów określa Wydawca zgodnie z obowiązującym cennikiem ogłoszeń lub potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji.

Zlecenie powinno zawierać pełen adres Zleceniodawcy konieczny do wystawienia faktury Vat, wraz z NIP-em oraz w przypadku rozpoczynania współpracy dokument stanowiący podstawę prawną działania Zleceniodawcy, np. kopie odpisu KRS, REGON itp.

O zmianie cennika reklam Wydawca powiadomi Zleceniodawcę 2 miesiące przed jego wprowadzeniem.

Wszelkie materiały tekstowe niebędące materiałami redakcyjnymi, są traktowane jako artykuły reklamowe i sygnowane nadtytułem „ogłoszenie” oraz nazwą i logiem firmy reklamującej się. W przypadku ogłoszeń tekstowych materiały muszą być dostarczone w postaci elektronicznej.

Zlecenia na publikację reklam muszą być składane nie później, niż w terminie jaki jest opublikowany w aktualnym cenniku ogłoszeń.

Wycofanie zlecenia może nastąpić w terminie nie późniejszym, niż ostateczny termin przyjmowania zleceń podany w cenniku ogłoszeń. Wycofanie zlecenia po tym terminie upoważnia wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy równowartością 100% uzgodnionej wartości reklamy.

Rezerwacja okładek możliwa jest tylko w przypadku uiszczenia przedpłaty w wysokości 30% wartości zlecenia.

Ostateczna data przyjmowania materiałów oraz zmian w treści reklamy mija 7 dni po terminie przyjmowania ogłoszeń, w innym przypadku ogłoszenie może zostać przesunięte na następne wydanie.

W razie opóźnienia nie gwarantujemy umieszczenia reklamy w wybranym miejscu zeszytu, a w skarajnych przypadkach jej opublikowania.

W przypadku zleceń długoterminowych, w razie niedostarczenia nowych materiałów w terminie określonym w pkt. 10, Wydawca ma prawo do zamieszczenia reklamy otrzymanej na potrzeby poprzedniego numeru.

Wydawca ma prawo do odmowy przyjęcia materiałów nienadjących się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nieodpowiadających parametrom technicznym.

Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Zleceniodawcy, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo pobierania opłat za przygotowanie materiałów poligraficznych. W ramach zlecenia istnieje możliwość dokonania 3 poprawek.

Sugestie odnośnie umiejscowienia reklam przy określonym temacie redakcyjnym (nie dotyczy bloków ogłoszeniowych) mogą być spełnione tylko w przypadku określonych wielkości, terminowego zlecenia i w miarę możliwości technicznych.

Formaty 1/4 strony (88x125 mm) w części redakcyjnej zeszytu łączone są ze sobą tworząc format 1/2 strony.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy i wkładki jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z linią programową i charakterem publikacji Wydawcy. Dostarczone przez Zleceniodawcę materiały nie mogą naruszać dobrych obyczajów, a ich publikacja nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasadnionej i przyjętej reklamacji to ponowna publikacja poprawnej reklamy.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w procesie druku, a wynikające z wadliwości dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów reklamowych.

Reklamacje dotyczące reklam przyjmowane są w terminie 7 dni od daty ukazania się reklamy, w formie pisemnej.

Płatności za wykonanie zlecenia dokonywane są w formie przelewów na konto Banku Pekao SA 93 1240 6609 1111 0000 4934 1504.

W przypadku firm polskich faktury wystawiane są po ukazaniu się ogłoszenia a płatność musi nastąpić do 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku firm zagranicznych obowiązuje 100% przedpłata przed ukazaniem się ogłoszenia.

W wypadku opóźnienia płatności Zleceniodawca zostaje obciążony odsetkami w wysokości 5% wartości zamówienia. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania druku reklam po trzech nieopłaconych rachunkach. Wznowienie reklam po uregulowaniu zaległości, nowe reklamy emitowane na zasadach przedpłaty.

Zamieszczenie wkładki reklamowej wymaga przedłożenia wzoru i jego akceptacji przez Wydawcę. Wkładki, które wyglądem przypominają top agrar Polska lub inną publikację PWR pod względem graficznym lub zawierają obce reklamy, nie będą przyjmowane do dystrybucji.

Dopuszczalna tolerancja odchylenia barw w druku offsetowym wynosi 95% zgodności.

W przypadku przedterminowego zerwania umowy naliczane będą kary pieniężne od wysokości niesłusznie naliczonego rabatu. 26. Zamówienie reklamy oznacza akceptację powyższych warunków sprzedaży. 27. W sprawach spornych nie ujętych w powyższych zasadach obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

16. lipiec 2024 18:56